Regelverksprosess

Regelverk for genmodifisert mat og fôr – GM-pakken

Publisert 04.12.2012     Sist endret 21.01.2013

I april 2004 fikk EU et helt nytt regelverk for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer, den såkalte GM-pakken. Regelverket er meget omfattende og detaljert, og er et av verdens strengeste for slike produkter.

Regelverket har senere blitt utvidet, og består i dag av seks forordninger og en veileder. Det omfatter godkjennings-, merke- og sporbarhetskrav i forbindelse med omsetning av genmodifiserte mat- og fôrvareprodukter. Det er omfattende krav til søker slik at det kan foretas en grundig helse- og miljørisikovurdering før en eventuell godkjenning gis. Det er videre strenge krav til at godkjente, genmodifiserte produkter tydelig skal merkes slik at forbrukerne kan velge om de vil kjøpe slike produkter. Dessuten skal alle ledd i kjeden fra produksjon, foredling, pakking og omsetning være sporbar med dokumentasjon lett tilgjengelig for tilsynsmyndigheten. Forordningene regulerer også sporforurensninger, referanselaboratorier samt metoder for prøvetaking og analyser.

  • Forordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr (dansk)
  • Forordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer og om sporbarhet av næringsmidler og fôr fremstilt av genmodifiserte organismer og om endring av direktiv 2001/18/EF (dansk)
  • Forordning (EF) nr. 641/2004 av 6. april 2004 om nærmere regler for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1829/2003 (dansk)
  • Forordning (EF) nr. 65/2004 av 14. januar 2004 om innføring av et system for fastsettelse og tildeling av unike identifikatorer for genmodifiserte organismer (dansk)
  • Forordning (EF) nr. 1981/2006 av 22. desember 2006 om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår EF-referanselaboratoriet for genetisk modifiserte organismer (dansk)
  • Forordning (EF) nr. 619/2011 av 24. juni 2011 om metoder for prøvetaking og analyser for den offentlige fôrkontrollen med hensyn til tilstedeværelse av genmodifisert materiale i påvente av godkjenning eller hvor godkjenningen er utløpt (dansk)
  • Kommisjonsrekommandasjon 2004/787/EF av 4. oktober 2004 om tekniske retningslinjer for prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale fremstilt av genmodifiserte organismer, som utgjør eller inngår i produkter, innenfor rammene av forordning (EF) nr. 1830/2003 (dansk)

Regulering av området Genmodifiserte mat- og fôrvarer er ikke unntatt fra EØS-avtalen. Da EU vedtok dette regelverket, ønsket matdepartementene at Norge skulle revidere nasjonalt regelverk i påvente av prosessen med å ta inn EUs regelverk (GM-pakken). Dette for å sikre et fortsatt strengt regelverk knyttet til bruk av genmodifiserte produkter. Mattilsynet fikk derfor i oppdrag å lage et nasjonalt regelverk med de viktigste elementene fra GM-pakken. Dette trådte i kraft i september 2005. Samtidig startet et arbeid opp for å forberede innlemmelsen av GM-pakken i norsk rett.

Forberedelsene med å ta inn GM-pakken har tatt lang tid. Området er meget komplekst og det er mange aktører. Rettsaktene skal hjemles i to forskjellige lover, og flere juridiske avklaringer har vært nødvendig. I tillegg til selve regelverket, må Norge ta stilling til hvert enkelt godkjent genmodifisert produkt i EU. Viktige aktører her, i tillegg til Mattilsynet, er Vitenskapskomitéen for mattrygghet, Direktoratet for naturforvaltning og Bioteknologinemnda. GM-pakken skal også behandles politisk. Det er vanskelig å forutsi når GM-pakken vedtas i Norge. Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Daværende Statens næringsmiddeltilsyn sendte EUs utkast til fire av rettsaktene i GM-pakken på nasjonal høring.

Høsten 2002 
 
GM-pakken vedtatt i EU

Rettsaktene om genmodifisert mat og fôr, den såkalte GM-pakken blir vedtatt i EU. Rettsaktene skal tre i kraft i april 2004.

 

Vedtatt i EU: 22.09.2003
 
Forslag sendes til matdepartementene og MD

Mattilsynet sender utkast til henvisningsforskrifter og høringsbrev for GM-pakken til HOD, LMD, FKD og MD for klarering.

Forslag sendt: 20.06.2007
 
Pågående arbeid

Mattilsynet utarbeider revidert utkast til henvisningsforskrift og høringsbrev bl.a. basert på nye juridiske avklaringer og nye forordninger som har blitt inkludert i GM-pakken.

2013 
 
Videre fremdrift

Det er usikkert hvor lang tid den videre prosessen vil ta. Etter en eventuell beslutning i EØS-komiteen, skal rettsaktene høres. Stortinget må samtykke før regelverket kan tre i kraft i Norge.

2013 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 23 21 66 42