Tilsynsrapport

Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 2014

Publisert 26.05.2015     Sist endret 26.05.2015

I Mattilsynets tilsynsprosjekt ble det i 2014 påvist ulovlig GMO-innhold i 7 av totalt 54 prøver av næringsmidler, men ikke i noen av de 67 prøvene tatt av fôr- og såvarer. – Dette bekrefter igjen at innslaget av ulovlig GMO er lavt i Norge, sier Øygunn Østhagen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Alle de syv produktene hvor det ble funnet ulovlig GMO ble fjernet fra markedet.

- Undersøkelsen viser at forekomsten av ulovlig GMO er lav. Mange varer inneholder imidlertid små mengder med EU-godkjente GMO. Disse GMOene er risikovurdert i EU og er vurdert som helsemessig trygge, forteller Østhagen.

Sporforurensing vanlig

En hel del av prøvene som ble undersøkt inneholdt spormengder av genmodifisert materiale. Det vil si at de inneholdt små mengder genmodifisert materiale. Funnene skyldes i hovedsak forurensning fra varer med GMO-innhold. Det ble funnet spormengder av GMO i om lag 1/3 av næringsmiddelprøvene og i 2/3 av fôrprøvene.  Resultatene avviker imidlertid ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere undersøkelser.

Kontrollrutinene må bedres

40 prosent av virksomhetene som ble undersøkte hadde manglende eller ikke gode nok rutiner for å forhindre innblanding av genmodifisert materiale. - Dette er ikke bra og klart dårligere enn resultatet fra fjorårets undersøkelse. Mattilsynet følger opp virksomhetene for å sørge for at de utarbeider bedre rutiner i sine internkontrollsystemer, sier Østhagen.

Om undersøkelsen

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre bearbeidete næringsmidler som inneholder eller er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er per i dag ikke gitt godkjenning av noe bearbeidet genmodifisert materiale til bruk i næringsmidler i Norge. Ved en eventuell godkjenning i Norge, skal innhold av genmodifisert materiale merkes.

Mattilsynet kontrollerer årlig forekomsten av ulovlig GMO-materiale i næringsmidler, fôrvarer og såvarer. Dette er stikkprøvekontroller av varer der risikoen for å finne genmodifiserte ingredienser er størst.

- Målet med tilsynsprosjektet er å sjekke om de som importerer varer følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter, forteller Østhagen.

Tilsynsprosjektet skjer i samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet har hatt ansvar for laboratorieanalysene.

Hva sjekket Mattilsynet?

Næringsmidler
Prøvene bestod hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya siden det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg ble noen ris- og linfrøprodukter undersøkt.

Vurdering av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og kontroll av internkontrollsystem er en sentral del av tilsynsarbeidet. Det er viktig at virksomhetene arbeider for å forsøke å ha en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Fôrvarer
Prøvene som ble tatt ut av fôrvarer var hovedsakelig vegetabilske produkter til bruk i landdyrfôr som importeres direkte fra land utenfor EØS. Det tas også ut noen prøver av råvarer til fiskefôr.

Såvarer
Artene som det ble tatt prøver av i 2014 var mais og raps/rybs. Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i noen av de analyserte såvareprøvene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver i Seksjon for planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 87 96/98 62 29 31


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver i Seksjon for planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 87 96/98 62 29 31