Hva er kravene til en jordblanding?

Publisert 24.06.2016     Sist endret 24.06.2016

Jordblandinger en type dyrkingsmedium som brukes i grøntanlegg og private hager der man skal anlegge plen, beplantninger osv. En jordblanding er laget ved å blande mineralske og organiske råvarer. Vanlige råvarer kan for eksempel være sand, jord, torv og avfallsbaserte materialer som kompost eller avløpsslam. Jordblandingene har lavt til moderat innhold av organisk materiale og selges vanligvis som bulkvare. De omtales også som anleggsjord.

Ikke mer enn 30 prosent kompost eller avløpsslam

Jordblandinger kan bestå av opptil 30 prosent kompost, avløpsslam eller andre avfallsbaserte komponenter. Prosentkravet gjelder på volumbasis og skal beregnes ut fra volum av råvarene før de blandes sammen. Formålet med kravet er å begrense næringsinnhold i jordblandingene, da avfallsbaserte produkter ofte kan ha høyt innhold av tilgjengelige næringsstoffer. De avfallsbaserte komponentene bør doseres ut fra agronomiske behov for næringsstoffer og organisk materiale, men skal uansett ikke overstige 30 prosent.

«Blandet dyrkingsmedium» er annen type dyrkingsmedium som også består av mineralske og organiske råvarer. Disse produktene har et høyere organisk innhold enn jordblandinger og er egnet for bruk i gartnerier, potter, krukker o.l. Siden disse produktene ikke brukes på så store arealer som jordblandinger har de heller ikke samme risiko for å bidra til lokal vannforurensning. 30 prosent regelen gjelder derfor ikke for «blandet dyrkingsmedium».  Den gjelder heller ikke for jordforbedringsmidler, dvs. produkter som skal blandes inn i jorda på bruksstedet. Beskrivelse og merkekrav til ulike typer dyrkingsmedier finnes i NS 2890 (Tillegg B).

Ha kontroll med jordmasser som brukes i jordblandingene

Ved anleggsaktivitet kan det oppstå overskudd av jordmasser som det kan være aktuelt å bruke som råvare i jordblandinger. Før man benytter slike jordmasser må man kontrollere at de ikke er forurenset eller inneholder smittestoffer. Jord kan være forurenset med tungmetaller eller organiske miljøgifter på grunn av tidligere aktivitet på arealet der den lå. Jord som brukes som en råvare i jordblandinger skal derfor ikke tas fra deponi, industriområder eller lignende arealer.

Jord kan inneholde planteskadegjørere og levedyktige plantedeler fra arter det ikke er lov å spre videre. Dette er særlig aktuelt for jordmasser som er hentet fra landbruksarealer, private hager eller andre grøntarealer. Mattilsynets temaside om risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid har informasjon som også er relevant for virksomheter som omsetter jordblandinger. Les mer om arbeidet med å hindre spredning av fremmede skadelige arter

Registrer produktet før du begynner å selge

Hvis produktet inneholder kompost, avløpsslam eller andre avfallsbaserte komponenter skal produktet registreres hos Mattilsynet før omsetning starter. Les mer om hvordan du registrering av organiske gjødselvarer

Fant du det du lette etter?