Hvilke begrensninger gjelder på bruk av slam og kompost?

Publisert 18.01.2013     Sist endret 24.03.2015

Gjødsel og jordforbedringsmidler bør doseres slik at de er tilpasset plantenes behov for næringsstoffer. For slam, kompost og andre avfallsbaserte gjødselvarer er det i tillegg begrensninger på bruk. Disse begrensningene er satt for å begrense tungmetallbelastning på jorda. Regelverket setter strengere bruksbegrensninger på arealer hvor man dyrker mat og hvor mennesker oppholder seg (for eksempel private hager og parker) enn på andre arealtyper (for eksempel veiskråninger).

Ut fra innhold av sju ulike tungmetaller i produktene blir produktene kategorisert i en kvalitetsklasse (klasse 0, I, II og III). Kvalitetsklassene finnes i § 10 i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.  Produkter som har høyere tungmetallinnhold enn grenseverdiene for klasse III kan ikke brukes som gjødselvare. Klasse 0 har de strengeste kravene til tungmetallinnhold.

Mengdebegrensninger på jordbruksarealer, private hager og parker:

  • Produkt i kvalitetsklasse II: inntil 2 tonn tørrstoff per dekar per 10 år
  • Produkt i kvalitetsklasse I: inntil 4 tonn tørrstoff per dekar per 10 år
  • Produkt i kvalietsklasse 0: ingen konkrete mengdebegrensninger, men mengden skal tilpasses plantenes behov for gjødsel.

For kvalitetsklasse I og II er det totalmengden for 10 år som er regulert. Det er opp til den som bruker produktet om han vil spre hele mengden på en gang eller fordele det på flere spredninger.

Mengdebegrensninger på andre grøntarealer (for eksempel veiskråninger, områder som skal revegeteres etter masseuttak, industriområder):

  • Produkter i klasse I, II og III kan tilføres i mengder som tilsvarer et lag på opp til 5 cm. Produktet skal blandes inn i jorda på bruksstedet.
  • Mengdebegrensning ved bruk som toppdekke på avfallsdeponier: som et lag med maksimalt 15 cm tykkelse

For avløpsslam er det i tillegg egne bruksbegrensninger, disse finnes i §27 i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Fant du det du lette etter?