Hvilke regelverk gjelder for bruk av fiskeslam som gjødsel?

Publisert 18.01.2013     Sist endret 29.11.2017

I EUs nye biproduktforordning er det klargjort at avføring fra fisk er definert ut av biproduktforordningen. Det betyr at det er Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gir hygienereglene dersom avføring/slam fra fiskeanlegg brukes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Unntaket er dersom slammet inneholder død fisk, da skal en fortsatt forholde seg til biproduktforordningen.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har konkludert med at det er svært lite sannsynlig at smittestoff (virus, bakterier og parasitter) i slam fra klekkeri og settefiskanlegg representerer en fare for mennesker når dette blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel uten forutgående hygienisering. Den samme gjelder slam fra marine oppdrettsanlegg. VKM mener derimot at man ikke kan utelukke at spredning av fiskesykdommer kan skje dersom uhygienisert slam blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. I den pågående gjennomgangen av gjødselvareforkskriten vil uttalelsen bli brukt til å se kravet til slam fra fiskeanlegg i sammenheng med andre hygienekrav.

Fant du det du lette etter?