Regelverksprosess

Nytt og utvidet EU-regelverk om gjødsel som også skal omfatte produkter av organisk opphav

Publisert 01.01.2013     Sist endret 13.02.2023

Regelverket vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt regelverk for omsetning av gjødselvarer.

Nasjonale bruksregler vil gjelde i tillegg. Det vil fortsatt være mulig for de som ønsker å omsette etter nasjonalt regelverk å gjøre det. Formålet med regelverket er blant annet å legge til rette for den sirkulære økonomien ved at det blir lettere å omsette organiske gjødselvarer med avfalls- eller biproduktopphav mellom EU-landene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring ny forskrift om EU-gjødselvarer

Vi ønsker innspill på utkast til forskrift om EU-gjødselvarer. Forskriften vil erstatte forskrift om EF-gjødsel. Virkeområdet til den nye forskriften er utvidet, og omfatter også gjødselvarer av organisk opphav.<


I tillegg til vedlagte forordning (EU) 2019/1009 høres følgende endringer i forordningen og relaterte beslutninger:
Forordninger - (EU) 2021/1768, (EU) 2021/2086, (EU) 2021/2087, (EU) 2021/2088, (EU) 2022/1171, (EU) 2022/1519, (EU) 202X/XXXX
Beslutninger - 2006/347\EF, 2006/348/EF, 2020/1178/EU, 2020/1184/EU og 2020/1205\EU.

Konsolidert versjon av forordning om EU-gjødselvarer er tilgjengelig på EUs nettsider.

 

Høringsfrist 09.05.2023
 
Ny gjødselforordning vedtatt i EU

EU har blitt enig om et kompromiss til nytt gjødselregelverk. Det gjenstår noen formelle prosesser, men vi antar regelverket vil trå i kraft i EU innen kort tid. Det er et omfattende regelverk, og Mattilsynet antar derfor det kan noe tid før avklaring om en eventuell implementering.

 

 12.12.2018
 
Politisk diskusjon i EU

Utkast til ny gjødselforordning er til politisk diskusjon i EU. Det er foreslått flere endringer i det opprinnelige utkastet. Prosessen kan følges på denne nettsiden.

 20.09.2017
 
Innspillsrunde

Mattilsynet ønsker innspill på EU-kommisjonens utkast til nytt produktregelverk på gjødsel. Regelverket er svært ulikt dagens norske regelverk på området, både når det gjelder oppbygging og innhold.

 

Frist 09.05.2016
 
Kommenteringsrunde fra EU på fosfor

EU har en pågående kommenteringsrunde rundt fosforgjødsel og bærekraftig bruk. Mer informasjon om kommenteringsrunden og muligheten til å spille inn finnes på EU kommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/phosphorus/EN.pdf

Frist er 1. desember 2013 og alle som ønsker kan spille inn direkte til kommisjonen. Mattilsynet mottar imidlertid gjerne kopi av innspill. Det er under vurdering om det skal sendes innspill fra norske myndigheter.

 01.10.2013
 
Innspillsrunde avsluttet

De nordiske landene sendte innspill til EU-kommisjonen om positivlisten og det videre arbeidet med nytt regelverk.

 03.07.2013
 
Innspillsrunde

Mattilsynet ønsker innspill på om den tyske positivlisten dekker norske behov for råvarer til bruk i gjødsel.  Det ønskes både innspill om råvarer som eventuelt mangler og råvarer som har egenskaper som gjør at de ikke bør nyttes til gjødselproduksjon.

 

 15.06.2013
 
Deltakelse i ad-hoc gruppe i EU

I 2012 har Mattilsynet deltatt i en ad-hoc arbeidsgruppe opprettet av EU-kommisjonen for å arbeide med ulike temaer knyttet til utviklingen av nytt regelverk. Gruppen besto av deltakere både fra myndighetene, næringen og andre og var organisert i følgende undergrupper:

  • Ad-Hoc arbeidsgruppe 1: Overordnet struktur
  • Ad-Hoc arbeidsgruppe 2: Næringsstoffer, produktsammensetning, agronomisk effekt
  • Ad-Hoc arbeidsgruppe 3: Kontaminanter, hygiene og andre risikofaktorer
  • Ad-Hoc arbeidsgruppe 4: Merking, håndheving og kontroll

Mattilsynet har i forbindelse med prosessen orientert næringen gjennom en e-postgruppe.

2012 
 
Kommisjonen arbeider med et forslag til ny forordning om gjødsel.

 

 
 
Fant du det du lette etter?