Risikovurdering

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann

Publisert 01.10.2020     Sist endret 06.10.2020

VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet gjennomført en risikovurdering av overlevelse av antimikrobiell resistens (AMR) i avløpsrenseanlegg, i effluenten som slippes ut i naturen og i avløpsslam som brukes som gjødselvare. I Norge brukes 82 prosent av avløpslammet som gjødselvare, og det er viktig å sikre at denne bruken ikke utgjør en helse- eller miljøfare.

Hva undersøkte VKM?Virkningen av slambehandlingsmetodene på skjebne og overlevelse av antimikrobiell resistens. Muligheten for at behandlet slam utgjør en fare for menneskers og dyrs helse eller miljøet, ved bruk av avløpsslam som gjødselvare.
Hva er vurderingen?
  • Det kan være hensiktsmessige å etablere et nytt program for overvåkningsprogram av resistente bakterier i renset avløpsvann og slam.
  • Økologiske systemer blir påvirket av rester av antimikrobielle midler og resistente bakterier, men det mangler forståelse av hvordan dette slår ut for dyr, mennesker og miljø.
  • Det er ulike synspunkter på hvilken betydning utslipp av rester av antimikrobielle midler og resistente bakterier fra renseanlegg har for utvikling av antimikrobiell resistens.
  • I et forsøk i Sverige ble avløpsslam brukt på jordbruksmark over en lang tidsperiode, uten at det ga økning av resistensnivået.
Hva gjør Mattilsynet videre?Mattilsynet vil bruke denne rapporten som grunnlag for å følge opp dagens regelverk og for utarbeidelse av strategi og handlingsplan på resistensområdet.
Overleveringsdato:

01.10.2020


Les mer om risikovurderingen hos VKM: Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann

Fant du det du lette etter?