Bruk av slam fra slakterier som råvare i produksjon av gjødselvarer

Publisert 21.01.2019     Sist endret 22.01.2019

Slam fra slakterier kan i mange tilfeller benyttes som råvare i produksjon av gjødsel. Dersom du skal produsere gjødsel av denne typen slam er det flere regelverk du må kjenne til. Slammet vil ikke betegnes som avløpsslam, med mindre det også har opphav i sanitært avløp eller blandes med avløpsslam på et senere tidspunkt.

Slakterislam som råvare i produksjon av gjødsel.

Om slammet er et animalsk biprodukt eller et avfall vil avhenge av hvordan det separeres ut i virksomheten. Hvorvidt slammet er animalsk biprodukt eller avfall er avgjørende for hvilke regelverk som gjelder for videre håndteringen frem til et nytt gjødselprodukt. 

Så lenge slammet skal benyttes som råvare i produksjon av gjødselvarer, vil forskrift om organisk gjødsel alltid gjelde. Dersom slammet inneholder partikler større en 6 mm, vil animaliebiproduktforskriften også gjelde. Slam med partikler større en 6 mm som samles opp i avløpet på virksomheter som håndterer SRM (spesifisert risikomateriale) kan ikke brukes som gjødsel, da det vil være kategorisert som kategori 1 avfall etter regelverket for animalske biprodukter. Kategori 1 materiale skal aldri tilbake i mat- og fôrkjeden.

Når det er avgjort at kategori 2 eller 3 materiale skal behandles videre for produksjon av gjødsel, kan slam mindre enn 6 mm transporteres til behandlingsanlegg og behandles videre sammen med animalske biprodukter i kategori 2 eller 3. Så lenge behandlingsanlegget mottar animalske biprodukter i kategori 2 eller 3, må de ha en godkjenning etter animaliebiproduktforskriften. Dette gjelder også når de animalske biproduktene er blandet med slam fra slakterier mindre enn 6 mm eller andre typer avfall. Det ferdige gjødselproduktet må registreres hos Mattilsynet før omsetning.

Er slam fra slakterier å betrakte som avløpsslam?

Avløpsslam er tillatt å bruke som råvare i produksjon av gjødsel og jordforbedringsmidler. Imidlertid er det strengere bruksbegrensninger for gjødselvarer der avløpsslam inngår som råvare enn for produkter basert på andre råvarer (jf. § 25 i forskrift om organisk gjødsel). Med avløpsslam menes slam som samles opp i forbindelse med rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann.  Dersom slam samles opp i slakteriet, vil dette ikke være å betrakte som avløpsslam med mindre det er sanitære systemer (eks. dusj, håndvask, toalett) koblet til samme avløpssystem i forkant av det punktet hvor slammet samles opp eller det blandes med avløpsslam på et senere tidspunkt.

Vurdering av smitterisiko

Mattilsynet er kjent med at slam mindre enn 6 mm fra slakterier sambehandles med avløpsslam eller annet organisk materiale i biologiske behandlingsanlegg som produserer gjødsel og jordforbedringsmidler. Det ferdige produktet skal ikke medføre fare for overføring av smitte til mennesker, dyr eller planter. Den som produserer gjødselvaren er ansvarlig for at avfallet har blitt behandlet på en måte som sikrer dette.

Mattilsynet planlegger å be Vitenskapskomitèen for mat og miljø om en risikovurdering av slam som oppstår på slakterier.  Rapporten vil kunne påvirke videre forvaltning av denne råvaren inn i gjødselproduksjon.

Fant du det du lette etter?