Bruk av urenset slam fra fiskeanlegg som gjødsel kan spre fiskesykdommer

Publisert 21.11.2011     Sist endret 22.01.2013

Bruk av urenset slam fra fiskeanlegg utgjør ingen fare for overføring av smittestoffer til mat. Det kan imidlertid ikke utelukkes at bruk av slik slam kan føre til spredning av fiskesykdommer.

Mattilsynet vil informere næringen om risikovurderingen, slik at man kan ta nødvendige hensyn når gylle spres. Vi ser imidlertid ikke noe behov for å innføre forbud mot gylle tilsvarende det danske myndigheter har innført.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har konkludert med at det er svært lite sannsynlig at smittestoff (virus, bakterier og parasitter) i slam fra klekkeri og settefiskanlegg representerer en fare for mennesker når dette blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Den samme gjelder slam fra marine oppdrettsanlegg. VKM mener derimot at man ikke kan utelukke at spredning av fiskesykdommer kan skje dersom uhygienisert slam blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel

Mattilsynet bruker uttalelsen ved søknader om dispensasjon fra hygienekravet. I den pågående gjennomgangen av forskriften vil uttalelsen bli brukt til å se kravet til slam fra fiskeanlegg i sammenheng med andre hygienekrav.

Mer om regelverket

I EUs nye biproduktforordning er det klargjort at avføring fra fisk er definert ut av biproduktforordningen. Det betyr at det er Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gir hygienereglene dersom avføring/slam fra fiskeanlegg brukes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Unntaket er dersom slammet inneholder død fisk, da skal en fortsatt forholde seg til biproduktforordningen.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel  

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild Tveito Compaore, rådgiver, seksjon planter, økologi og GM, Tlf.: 64 94 43 29


Kontaktinformasjon

Torhild Tveito Compaore, rådgiver, seksjon planter, økologi og GM, Tlf.: 64 94 43 29