Revidering av forskriften om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Publisert 01.01.2013     Sist endret 09.08.2021

Forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav er under revidering. Forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav forvaltes i fellesskap av Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennomgangen blir koordinert fra Landbruks- og matdepartementet. 

Arbeidet med rammedirektivet for vann, Gøteborgprotokollen om sur nedbør og klimaarbeidet har synliggjort et behov for en gjennomgang av regelverket knyttet til organisk gjødsel generelt og husdyrgjødsel spesielt. Det er også behov for å tilpasse forskriften til ny produkt, som for eksempel biorest.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Innspillsrunde

Mattilsynet er opptatt av tidlig involvering av relevante instanser.  Relevante organisasjoner og institusjoner som har innspill til revideringen av forskriften eller til forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav generelt, kan rette dem til Mattilsynet innen 20. januar 2010.

 

Januar 2010 
 
Det arbeides med utkast til nye forskrifter

Mattilsynet vurderer innspillene og bestiller nødvendige utredninger fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet og Bioforsk.

Februar 2010 
 
Det arbeides med utkast til nye forskrifter

Det er bestemt at forskriften skal deles i to. Det arbeides med utkast til nye forskrifter. Arbeidet er fordelt slik at Statens Landbruksforvaltning og Klima- og forurensingsdirektoratet har hovedansvar for ny forskrift om bruk av gjødsel. Dette med unntak av bestemmelser som skal hjemles i matloven.

Mattilsynet har ansvaret for utkast til ny forskrift om produksjon, omsetning og import av organiske gjødselprodukter mv. og uorganiske dyrkingsmedier

Vår 2011 
 
Revisjonsarbeidet startet opp igjen

Etter en pause har arbeidet med revisjonen av forskriften startet opp igjen. Mattilsynet har fått i oppdrag sammen med Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet å lage et utkast til nytt regelverk. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet.

 

 27.06.2017
 
Utsatte frister

Fristen for å sende over forslag til departementene er for de fleste problemstillingene utsatt til 31.12.2017.  For spørsmål knyttet til bruk av gjødselvarer inkludert aske i områder utenfor jordbruket er fristen utsatt til 30. april 2018.

 31.08.2017
 
Innspillsmøter

Tirsdag 14. november 2017 er det innspillsmøte i Rogaland med fokus på bruk og lagring av gjødsel. Møte med samme tema holdes hos Landbruksdirektoratet fra klokken 9 fredag 24. november. Samme sted holdes det fra 12.30 til 15 møte om krav til produkter og de som produserer og omsetter gjødsel. Påmelding til sistnevnte møte sendes til postmottak@mattilsynet.no og merkes 2016/218944.

 08.11.2017
 
Presentasjoner fra innspillsmøte

 

 

 

 

 24.11.2017
 
Forslag til endringer oversendt til departementene

Mattilsynet, Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har oversendt forslag til endringer i gjødselvareforskriften til eierdepartementene.

Det arbeides videre med spørsmål om grenseverdier for miljøgifter i gjødselvarer  og bruk av gjødselvarer utenfor jordbruket, der forslag skal oversendes departementene i juni 2018.

 16.03.2018
 
Nye dokumenter og delvis utsatt frist

En utfyllende rapport om forskriftsforslagene er nå tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har fått utsettelse på å levere forslag til bestemmelser om bruk av gjødselvarer utenfor jordbruket til 1. september 2018.

Forslag til regelverk om bruk av aske og andre gjødselvarer i skog kan bli ytterligere forsinket.

 28.05.2018
 
Regelverksprosessen pågår fortsatt

 

2021 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39