Tilsynsrapport

Det er for lite fokus på plantehelse i bransjen

Publisert 05.01.2010     Sist endret 18.01.2013

Mattilsynet har gjennomført en tilsynskampanje på planteimport. Resultatene fra tilsynet viser at mange virksomheter i bransjen ikke tar plantehelse på alvor.

 Tilsynskampanjen har fokusert på importørenes rutiner for å unngå innførsel og spredning av uønskede skadegjørere og planter som er forbudt i Norge. Kampanjen ble hovedsakelig gjennomført i juni og oktober 2009. Importørene var hagesenterkjeder og planteimportører/-speditører, i åtte fylker.

– Resultatene fra kampanjen viser at bransjen har flere områder de må ta tak i, oppsummerer Asle M. Fremgård, rådgiver i Mattilsynet og prosjektleder for tilsynskampanjen.

Store utfordringer

Mattilsynet har i løpet av kampanjen vært på 51 revisjoner. Resultatene viser at 28 importører hadde mangler i egen risikokartlegging ved import av planter. 22 virksomheter manglet skriftlige rutiner for risikoreduserende tiltak, og 11 importører hadde sviktende kompetanse innen plantehelse.

Tilsynskampanjen viser at bransjen har to hovedutfordringer:

  • Å kartlegge risiko i forhold til sin aktivitet og beskrive det i eget internkontrollsystem
  • Å utarbeide risikoreduserende tiltak

Til sammen utgjorde disse to områdene over 80 prosent av de påpekte manglene under kampanjen.

– Disse to områdene er svært viktige for å hindre innførsel av uønskede skadegjørere og planter som er forbudt i Norge, sier Fremgård.

Selv om tilsynskampanjen bare omfatter et begrenset antall virksomheter, er det sannsynlig at resultatene fra denne kampanjen er representative for en større del av bransjen, mener Fremgård.

– Vi oppfordrer bransjen til selv å ta tak i utfordringene som er avdekket under tilsynet.

Manglende kompetanse

Hos mange av importørene Mattilsynet har besøkt under kampanjen har de ansatte for lav kompetanse på plantehelseområdet. Importmedarbeiderne hadde mangelfull kunnskap om planteskadegjørere og forbudsplanter, og dermed et dårlig grunnlag for å foreta kontroll. I tillegg fant Mattilsynet enkelte steder at det var for liten kunnskap om regelverket og kravet til import av planter.

Plantehelse i Norge

En trend i utviklingen er at vi har økende forbruk av planter, frukt og grønt, og da spesielt av importerte varer. Samtidig som at det er en økning av selve importen av planter foregår også handelen raskere nå en tidligere.

Plantehelsen i Norge er svært god sammenliknet med andre land i Europa. Men økt varehandel gjør at faren for introduksjon av nye skadegjørere på planter øker. Mattilsynet har de siste årene sett en økning av introduksjon av uønska skadegjørere til Norge. Det er likevel få alvorlige planteskadegjørere som er etablert innen norsk planteproduksjon, og Mattilsynet har lykkes med å isolere og begrense spredning av uønskede skadegjørere.

– Men fortsatt er det høy risiko for introduksjon av nye planteskadegjørere med import av planter og andre smittebærende emner, som for eksempel jord, tømmer og treprodukter, sier Fremgård.

I 2008 utførte Mattilsynet 3289 tilsyn med planter. Det utgjorde fem prosent av det totale antallet tilsyn i 2008.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner