Tilsyn med importsendinger som krever plantesunnhetssertifikat

Publisert 05.03.2020     Sist endret 30.06.2020

Tilsynet med sertifikatpliktig importsendinger er risikobasert og vil blant annet omfatte:

Dette ser vi etter

Tilsynene vil bli gjennomført som dokumentkontroller og som fysiske kontroller av varepartier. Formålet med tilsynet er å redusere risikoen for introduksjon av regulerte planteskadegjørere m.m. og ved stikkprøver verifisere om eksportlandet overholder norske krav til importerte varer.

Vi vil ved tilsynet kontrollere at importerte varer fulgt av originale plantesunnhetssertifikater, at disse samsvarer med sendingens faktiske innhold og inneholder nødvendige opplysninger knyttet bl.a. til visse plantearter og til plantenes opprinnelsesland.

Ved fysisk kontroll av importsendingene vil Mattilsynet se etter symptomer på smitte av planteskadegjørere som er regulert i Forskrift om plantehelse og i Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum. Vi vil også se etter tegn på smitte av ikke-regulerte planteskadegjørere og om det følger med andre fremmede arter (blindpassasjerer).

Dette bør dere være forberedt på

Tilsyn med importerte plantesendinger i 2020 skal bidra til å redusere risikoen for at regulerte planteskadegjørere blir introdusert til Norge. I tillegg skal kontrollen av importsendinger gi kunnskap om regelverket er overholdt bl.a. når det gjelder krav til forhåndsmelding av importsendingen og krav til dokumentasjon /sunnhetssertifikat.

Sendinger som ikke tilfredsstiller kravene i regelverket kan bli pålagt destruert eller returnert til eksportlandet. Dette gjelder f.eks. dersom det ikke kan framskaffes sunnhetssertifikat for sendingen eller hvis sendingen inneholder planteslag som er forbudt å importere. Dersom det blir påvist smitte av regulert planteskadegjører vil plantene bli pålagt destruert.

Ved mindre alvorlige feil vil importvirksomheten bli pålagt å rette opp disse. Det kan f.eks. være å rette opp feil i den elektroniske forhåndsmeldingen om planteimport (Mattilsynets skjematjenester) eller det kan være å framskaffe erstatningssertifikat dersom sunnhetssertifikatet er mangelfullt.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Mattilsynet vil gjøre fysiske kontroller etter at sendingene er meldt ankommet og mottakskontrollert. Dere skal ha etablert gode rutiner for mottakskontroll av importsendinger slik at dere er i stand til å finne avvik dersom det er feil ved varen eller sertifikatet. Det er også viktig å ha gode rutiner for innmelding i Mattilsynets skjematjeneste. Nødvendig dokumentasjon og sertifikater bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?