Regelverksprosess

Endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland

Publisert 30.06.2020     Sist endret 13.07.2020

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordninger.

EU har vedtatt forordningene (EU) 2020/479 og (EU) 2020/786 som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om regler for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for, og gir nye regler for dokumentasjon som kontrollorganet i tredjeland skal sikre for økologiske varepartier som importeres til EØS-området.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene som endrer regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. EU) 2020/479 og (EU) 2020/786 ble vedtatt henholdsvis 01.04.2020 og 15.06.2020.

 
 
Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender den 22.06.2020 utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 
 
Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 25.06. og 29.06 klarering av høringsdokumentene fra henholdsvis Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 
 
Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring som gjelder endringer i regler for import av økologiske produkter jf. forordningene EU) 2020/479 og (EU) 2020/ 786.

 

Høringsfrist: 26.08.2020
 

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter. Tlf: 22 77 91 42