Regelverksprosess

Endringer i regler for økologisk produksjon

Publisert 17.02.2020     Sist endret 05.10.2020

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordninger.

EU har vedtatt forordning (EU) 2020/25 som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om regler for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for.

Videre har EU vedtatt forordning (EU) 2019/2164 som gjelder oppdatering av lister over bruk av gjødselprodukter og plantevernmidler i økologisk produksjon, og videre lister over tilsetningsstoffer i økologisk fôr, mat og vin. 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakten som endrer lister over produkter og substanser for bruk i økologisk produksjon jf. (EU) 2019/2164 ble vedtatt 17.12.2019.

Rettsakten som endrer regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. (EU) 2020/25 ble vedtatt 13.01.2020.

 
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND 11.03.2020
Fiskeridirektoratet 09.03.2020
Norsk senter for økologisk landbruk 07.04.2020
NORSØK 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Sjømatbedriftene 19.02.2020

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender den 03.02.2020 utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND 11.03.2020
Fiskeridirektoratet 09.03.2020
Norsk senter for økologisk landbruk 07.04.2020
NORSØK 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Sjømatbedriftene 19.02.2020

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar henholdsvis den 13.02.2020 og 14.02.2020 klarering av høringsdokumentene fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND 11.03.2020
Fiskeridirektoratet 09.03.2020
Norsk senter for økologisk landbruk 07.04.2020
NORSØK 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Sjømatbedriftene 19.02.2020

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring som gjelder endringer i lister over produkter og substanser for bruk i økologisk produksjon jf. forordning (EU) 2019/2164, og import av økologiske produkter jf. forordning (EU) 2020/25.

 

Høringsfrist: 04.04.2020
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND 11.03.2020
Fiskeridirektoratet 09.03.2020
Norsk senter for økologisk landbruk 07.04.2020
NORSØK 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Sjømatbedriftene 19.02.2020

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Rettsakten som endrer lister over produkter og substanser for bruk i økologisk produksjon jf. (EU) 2019/2164 ble vedtatt i norsk rett 15.07.2020.

Rettsakten som endrer regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. (EU) 2020/25 er ennå ikke tatt inn i norsk rett, og er derfor fortsatt i prosess.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter. Tlf: 22 77 91 42