Regelverksprosess

Nytt økologiregelverk fra 1. januar 2021

Publisert 06.01.2020     Sist endret 26.02.2020

Forordning (EU) 2018/848 gir et nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, og opphever samtidig rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Regelverket ble vedtatt 30. mai 2018, og skal tre i kraft i EU 1. januar 2021. Regelverket er under vurdering i EØS/EFTA-statene, og vil bli gjennomført i Norge gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Forordningen fastsetter overordnede krav til økologisk produksjon og merking av økologiske landbruks- og akvakulturprodukter, og inneholder videre enkelte detaljerte produksjonsregler. Økologiregelverket regulerer vilkår for at landbruks- og akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr kan merkes som økologiske. Regelverket stiller krav til produksjon og omsetning av planter, husdyr, akvakulturdyr, næringsmidler og fôr. Den nye forordningen innebærer at regelverkets virkeområde utvides til også å omfatte visse andre produkter med nær tilknytning til landbruket. Økologiregelverket omfatter krav som ivaretar hensynet til forbrukertillit, plantehelse, dyre- og fiskehelse, dyre- og fiskevelferd og miljø.

Det er en pågående prosess i EU for utvikling av utfyllende regelverk på en rekke områder i økologiregelverket med mål om å bli gjeldende i EU på samme tidspunkt 1.1.2021. Dette utfyllende regelverket vil bli sendt på høring på et senere tidspunkt når det har blitt vedtatt i EU.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakten som gjennomfører nytt regelverk for økologisk produksjon jf. forordning (EU) 2018/848 ble vedtatt 30.05.2018, og skal tre i kraft i EU 1.1.2021.

 30.05.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.02.2020

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sendte utkast til høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 22.10.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.02.2020

Klarering fra til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar henholdsvis den 17.12.2019 og 20.12.2019 klarering av høringsdokumentene fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 20.12.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.02.2020

Høring

Mattilsynet sender nytt regelverk for økologisk produksjon på høring jf. forordning (EU) 2018/848.

 

 

Høringsfrist 06.04.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.02.2020


Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 14.02.2020

Fant du det du lette etter?