Regelverksutvalget for økologisk produksjon


Publisert 15.01.2013 | Sist endret 17.11.2017

Regelverksutvalget for økologisk produksjon legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen økologisk produksjon. Utvalget gir råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet.

Utvalget kan også komme med selvstendige forslag og uttalelser i den offentlige debatten om økologisk produksjon.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon ble opprettet av Mattilsynet i 2008, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet etter at dette tidligere var avtalt gjennom Jordbruksavtalen.

Landbruks- og matdepartementet har gitt Regelverksutvalget for økologisk produksjon følgende mandat :

 • Tilrettelegge for et bredere samarbeid med berørte parter innen økologisk produksjon
 • Fange opp regelverksendringer tidlig i prosessen og formidle dette til næringa
 • Forberede innspill til internasjonale fora for regelverksutvikling, med hovedvekt på EØS-arbeidet
 • Identifisere behov for og vurdere mulighetene for forenklinger og tilpasning til norske driftsforhold og rammebetingelser

Alle viktige spørsmål knyttet til de to siste kulepunkter forelegges departementet for avklaring.

Utvalget er bredt sammensatt, og har medlemmer fra følgende organisasjoner og institusjoner:

 • NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk)
 • Debio
 • Biologisk-dynamisk Forening
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Oikos - Økologisk Norge
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Nofima AS
 • Landbruks- og matdepartementet (observatør)
 • Landbruksdirektoratet (observatør)

Gerald Altena fra Debio er leder for utvalget.

Mattilsynet, avdeling planter og dyr, seksjon planter, er sekretariat for utvalget.

For å kunne drøfte enkelte problemstillinger og saksområder ekstra grundig kan utvalget opprette underutvalg. Et eksempel er et utvalg som blant annet skal se nærmere på prinsipper for dyrevelferd i økologisk produksjon. I slike tilfeller kan det være aktuelt å trekke inn andre fagpersoner og –miljøer, og også få utført faglige utredninger.

Referater fra Regelverksutvalgets møter publiseres fortløpende, og er vedlagt under publikasjoner nederst.

Utredninger:

RVU-uttale om forskningsbehov for vekstmedier uten torv 17.11.2017 

Nofima: Bruk av nitrat/nitritt ved produksjon av økologiske produkter 2016 

Norsøk: Alternativer til torv som substrat i oppalsjord 2017 

Norsøk: Utredning om egenprodusert fôr 2017 

Norsøk - Kartlegging av helsestatus og bruk av antibiotika i økologisk kylling- og kalkunproduksjon 2016

NIBIO: Utredning økologisk produksjon - gulv til sau og alternative liggeunderlag 2016

Bioforsk: Bruk av råtnerest i økologisk landbruk 

Sammendrag RVU-rapport - Konsekvenser regelverksendring - Debio 2014 

BIOFORSK RAPPORT Biorest nr 7 2015 

Utredning parallellproduksjon fra Norsk Landbruksrådgiving 2014 

Bioforsk - Genetics and welfare in organic poultry production 

Rapport RVU spørreundersøkelse husdyrgjødsel 

Bioforsk rapport - uønska stoffer i husdyrgjødsel

Rapport RVU vekstmedier økologisk veksthus

Bioforsk - Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt 2011

BIOFORSK rapport 28-2012

Utredning diing i tre dager - Regelverksutvalget for økologisk produksjon

Utredning kopper - Regelverksutvalget for økologisk produksjon

Utredning tilbakeholdt melk - Regelverksutvalget for økologisk produksjon

Utredning økosau - Regelverksutvalget for økologisk produksjon 

Kontaktinformasjon

Gerald Altena, Debio, tlf.: 415 35 150
Monica Wear Stubberud, Mattilsynet, tlf.: 22 77 91 42

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?