Høring: Ny regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon


Publisert 14.10.2014 | Sist endret 14.10.2014

Mattilsynet hører nå utkast til veileder til nytt regelverk på området økologisk landbruksproduksjon. Vi ønsker innspill fra bransje og produsenter på innhold og eventuelle mangler ved veilederen, slik at den kan bli et best mulig verktøy for brukerne.

Mattilsynet har utarbeidet et utkast til veileder som er oppdatert i henhold til bestemmelsene i nytt økologiregelverk. Formålet med veilederen er å gjøre regelverket mer tilgjengelig for brukerne gjennom utfyllende beskrivelser og praktiske eksempler. Veilederen inneholder også Mattilsynets tolkninger av en del bestemmelser, og skal bidra til en ensartet og samordnet forvaltning på området.

Status i Norge er at det foregår en prosess for inkludering av den nye «regelverkspakken» og nytt økologiregelverk i EØS-avtalen, og først når denne prosessen er ferdig blir regelverket gjeldende i Norge. Mattilsynet vet ikke hvor lang tid denne prosessen vil ta.

Det vil også bli utarbeidet en oppdatert veileder for foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer.

EU vedtok i 2007 nytt regelverk på økologiområdet. Regelverket består hovedsakelig av en overordnet forordning (forordning (EF) nr. 834/2007), og en forordning med detaljerte krav og produksjonsregler (forordning (EF) nr. 889/2008). Regelverket har vært gjeldende i EU fra 1. januar 2009, og var på høring i Norge i 2010.  Etter dette er tilleggshøringer for endringer sendt ut juni 2010, juni 2012, november 2012, oktober 2013, april og oktober 2014. De nye reglene skal erstatte store deler av det gjeldende økologiregelverket i Norge som er basert på forordning (EØF) nr. 2092/91.

Les veilederen og gi innspill.

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 85

Fant du det du lette etter?