Rapport

Kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk potetproduksjon 2020

Publisert 15.04.2021     Sist endret 15.04.2021

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) i mat- og industriproduksjon av potet i Norge. Formålet med programmet er å få kunnskap om forekomst for disse bakteriesjukdommene, men også for å kunne oppdage smitte og iverksette tiltak tidlig. Tilsvarende kartlegging har også vært gjennomført tidligere for disse planteskadegjørerne. Programmet vil bli videreført.

Hva undersøkte vi:

Til sammen 349 prøver á ca. 200 potetknoller fra totalt 108 produksjonssteder for kommersiell produksjon av mat- og industripoteter i Norge. Det ble tatt ut én prøve pr. sort pr. 50 daa, hovedsakelig fra lager etter opptak og, hvis mulig, fra samtlige sorter som produsenten dyrket.

OK-programmet er landsomfattende. Det ble tatt ut prøver områdevis i alle regioner. Det ble også tatt prøver fra virksomheter der det tidligere er påvist lys ringråte.

Intensjonen er at programmet skal gå i flere år med omtrent samme prøveantall pr år, og at det skal tas prøver fra alle virksomheter med mer enn 5 daa potetareal.

Tidsrom:Høst 2020.
Hva lette vi etter:

Lys ringråte forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus og mørk ringråte forårsaket av bakterien Ralstonia solanacearum. Begge disse bakteriene er regulert som karanteneskadegjørere i Norge. Det er også i flere perioder siden 1998 vært gjennomført kartleggingsundersøkelser for disse planteskadegjørerne. Lys ringråte er tidligere funnet flere steder og tiltak for å utrydde smitten har vært gjennomført. Mørk ringråte har aldri blitt påvist i landet.

Kartleggingsprogrammet omfattet også undersøkelser for potetkreft (Synchytrium endobioticum) og rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax, se egne rapporter.

Hva fant vi:Det ble ikke funnet lys eller mørk ringråte i noen av prøvene.
Hvem utførte oppdraget:Mattilsynet hadde ansvaret for prøveuttaket. Kimen Såvarelaboratoriet bearbeidet prøvene og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) analyserte dem.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner