Rapport

Overvåking- og kartleggingsprogram for skadegjørere i potet 2022 Lys og mørk ringråte

Publisert 12.05.2023     Sist endret 12.05.2023

Rapporten beskriver metodikk og resultater av den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solanacearum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om status, og vil sammen med et system for bekjemping på sikt kunne legge til rette for en mulig eksport av matpoteter til EU.

«Skadegjørere i potet» er et flerårig OK-program som startet opp i 2019. OK-programmet omfatter også rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax, og potetkreft (Synchytrium endobioticum), se egne rapporter.

Hva undersøkte vi?Det ble i 2022 analysert 345 prøver á ca. 200 potetknoller fra ulike produksjonssteder for kommersiell potetproduksjon i Norge. Prøvene ble tatt fra produsenter som har 5 daa eller mer med mat- eller industripotet.
Tidsrom:Prøvene er tatt ut i perioden juni-oktober 2022.
Hva lette vi etter?

Lys ringråte forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus og mørk ringråte forårsaket av bakterien Ralstonia solanacearum. Begge disse bakteriene er regulert som karanteneskadegjørere i Norge.

Lys ringråte er tidligere funnet flere steder og tiltak for å utrydde smitten har vært gjennomført. Mørk ringråte har aldri blitt påvist i landet.

Hva fant vi?

Det ble påvist lys ringråte i 2 prøver fra 2 ulike produsenter i 2022.

Det ble ikke påvist mørk ringråte i noen av prøvene i 2022.

Resultatene viser at status for lys ringråte i Norge ihht ISPM 8 fortsatt er å anse som: present, not widely distributed and under official control.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet hadde ansvaret for prøvetakingen fra produsentene av mat- og industripotet.

Kimen Såvarelaboratoriet forberedte prøvene og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) analyserte dem.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner