Risikovurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav

Publisert 22.10.2013     Sist endret 22.10.2013

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har overlevert en risikovurdering av hvilke konsekvenser en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge, tilsvarende EUs minstekrav, vil ha for spredning av pærebrann på kort og på lang sikt (30 år). VKM har også sett på konsekvenser i form av avlingstap for kommersiell fruktproduksjon, og for planteskoler, grøntanlegg, privathager mm.

Oppsummert gir VKM følgende svar på Mattilsynets spørsmål:

 1. Hvilke konsekvenser vil en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav ha for spredning av pærebrann på kort og på lang sikt (30 år) innen fruktproduksjon og innen grøntanlegg og privathager?
  I løpet av en fem-års periode vil man trolig erfare økning i antall utbrudd, særlig hvis det åpnes for import av planter som har lav plantehelsestatus. På lang sikt (30 år) kan det derimot forventes at skadene kan bli meget omfattende, og det er sannsynlig at utbrudd av pærebrann vil kunne komme i alle strøk av landet hvor det dyrkes vertplanter. Usikkerheten ved denne vurderingen er liten.
   
 2. Hvilke konsekvenser vil en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav ha for kommersiell fruktproduksjon (avlingstap)?
  På bakgrunn av de rådende klimaforhold kan det tenkes at skadeomfanget blir begrenset, kanskje på linje med det vi kjenner etter angrep av skurv og frukttrekreft. Tar man høyde for en klimaendring kan situasjonen bli forverret. Infeksjonsrisiko for denne bakterien er styrt av temperatur og fuktighet. En høyere temperatur som følge av klimaendring vil isolert sett gi økt infeksjonsrisiko. Imidlertid er også blomstring hos frukttrærne temperaturstyrt, både med hensyn til start og varighet for blomstringssesong. Trærne er spesielt mottakelige for infeksjon via blomstene. Hvor mye infeksjonsrisikoen vil øke er usikkert. Tettere plantninger vil endre klimaforholdene i den enkelte plantning, slik at bakteriene får gunstige forhold for vekst. Liten avstand mellom trærne gir økt risiko for epidemisk forløp av sykdommen. Usikkerheten ved denne vurderingen er liten.
   
 3. Hvilke konsekvenser vil en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav ha for planteskoler, grøntanlegg, privathager mm. (avlingstap, tap av prydverdi)? Dersom man går over til EUs minimumskrav til innlands forvaltning av pærebrann vil det i forhold til de regler som nå gjelder i Norge ved utbrudd av pærebrann i planteskoler være tiltak med liten virkning. Skadeomfanget vil kunne bli betydelig. Usikkerheten ved denne vurderingen er liten.

Rapport fra VKM: Vurdering vedrørende konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 39


Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 39