Regelverksprosess

Plantehelseregelverket skal fornyes

Publisert 25.10.2021     Sist endret 03.03.2023

Landbruks- og matdepartementet har gitt Mattilsynet i oppdrag å utarbeide forslag til modernisering og forenkling av plantehelseregelverket.

Økende trusler mot plantehelsen

I senere år har vi sett et økende antall nye sykdommer og skadedyr på planter her til lands. Dette er en alvorlig trussel mot norsk natur og mot mat- og landbruksproduksjon. Det kan videre gi store økonomiske konsekvenser for både næringsvirksomheter og myndigheter, i tillegg til at det kan føre til økt bruk av plantevernmidler. Også hageeiere og andre privatpersoner merker konsekvensene; et velkjent eksempel er brunsneglene, som spredte seg så raskt at utrydding ikke ble mulig.

Gjeldende forskrift om plantehelse ble vedtatt i desember 2000. Omverdenen har forandret seg på disse 20 årene, og endringer ved f.eks. handelsmønstre, produksjonsmåter og næringsaktører har gitt oss et helt annet risikobilde. Formålet med plantehelseforskriften er blant annet å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere i Norge. Det er derfor behov for å gjennomgå forskriften og tilpasse den til dagens risikobilde slik at formålet ivaretas på en best mulig måte.

Utenfor EØS-avtalen

Plantehelseområdet er ikke del av EØS-avtalen, men da forskriften ble vedtatt bygget den i stor grad på EUs daværende regler, med enkelte nasjonale tilpasninger. EU har nylig gjennomført en stor reform av sitt regelverk. De utfordringene som EU ønsker å løse med sitt nye regelverk opplever vi også i Norge.

Føringene for dette arbeidet er at regelverket fortsatt skal være utenfor EØS-avtalen, men at det er hensiktsmessig å ha regler og systemer som ligner EU sine, i den grad det lar seg gjøre med et nasjonalt regelverk. Dette vil også være en fordel med tanke på at mange av EU-landene er våre viktigste handelspartnere på dette området.

EU skjerpet importkravene sine overfor tredjeland med virkning fra desember 2019. Ettersom plantehelseområdet ikke er del av EØS-avtalen har Norge status som tredjeland, og derfor gjelder de skjerpede importkravene for norske eksportører.   

Regelverksarbeidet

Oppgaven med å revidere regelverket er omfattende, og er organisert i et prosjekt der vi vil gå gjennom mange ulike temaer, blant annet

  • gjennomgang av nytt EU-regelverk
  • lister over regulerte planteskadegjørere
  • produksjons- og omsetningskrav for planter
  • importkrav
  • eksportkrav
  • krav til trelast og treemballasje

Mattilsynet ønsker innspill fra næringsaktører og andre interesserte underveis i arbeidet, både om generelle og konkrete temaer. Vi tar initiativ til slik dialog både i form av møter og spørreundersøkelser. Vi innhenter også vurderinger fra VKM og NIBIO bl.a. til støtte for utarbeiding av nye skadegjørerlister. 

Etter hvert vil vi utarbeide utkast til endrede forskriftsbestemmelser. Når Landbruks- og matdepartementet har klarert utkastet vil dette bli sendt på høring.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

EUs nye plantehelselov og underliggende regelverk

Mer informasjon om EUs nye plantehelseregelverk finnes på EU kommisjonens nettsider. Plantehelseområdet er utenfor EØS-avtalen, og disse reglene vil ikke bli tatt inn i norsk rett.

I kraft i EU fra 14.12.2019
 
Oppdrag og rammebetingelser for endringer i plantehelseforskriften

Mattilsynet avklarer rammer for regelverksarbeidet med Landbruks- og matdepartementet. Det opprettes prosjekt for regelverksutvikling

2019-2021 
 
Kunnskapsstøtte fra VKM og NIBIO

Mattilsynet innhenter vurderinger fra VKM og NIBIO til støtte for utarbeiding av nye lister over skadegjørere som kan være aktuelle å regulere. Arbeidet går over lengre tid og vurderingene innhentes gjennom flere delleveranser.

 

 

 
 
Dialog med næringsaktører, bransjeorganisasjoner og andre interessenter

Mattilsynet møter næringene og andre interesserte i informasjonsmøte 18.06.2021

Mattilsynet møter planteskolenæringen – e-plant 21.09.2021

Mattilsynet møter Gartnerforbundet og Norsk landbruksrådgivning 29.10.2021

Mattilsynet møter Gartnerforbundet 06.05.2022

Mattilsynet møter frukt- og bærnæringen 15.06.2022

Mattilsynet gjennomfører strategisk forum plantehelse 10.11.2022

2021-2022 
 
Høring: Utkast til VKM-bestilling om plantehelserisiko knyttet til skadegjørere i jord og andre dyrkingsmedium ved import av planter til Norge


Mattilsynet og Miljødirektoratet har laget utkast til bestilling til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Vi ønsker kommentarer til vårt utkast til bestilling.

 

Høringsfrist: 17.03.2023
 
Klarering av forskriftsutkast

Mattilsynet sender forskriftsutkast til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring.

Første endringer forventes tidligst medio 2023 
 
Høring

Mattilsynet sender nytt regelverk for plantehelse på høring.

 
 
Fastsettelse

Landbruks- og matdepartementet fastsetter ny forskrift om plantehelse.

 
 
Fant du det du lette etter?