Regelverksprosess

Endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere – om melding om kontroll- og sertifikatbehov ved eksport m.m.

Publisert 11.03.2021     Sist endret 12.03.2021

Mattilsynet har registrert behov for å endre enkelte bestemmelser i plantehelseforskriften som enten er noe upresise eller ufullstendige. Det er også nødvendig å gjøre visse endringer ut fra en handelsmessig og teknologisk utvikling på området som forskriften dekker. Mindre, faktiske feil bør dessuten rettes.

Forslaget innebærer blant annet endrede bestemmelser om melding om kontroll- og sertifikatbehov ved eksport, og forenklede krav for oppbevaring av plantehelsesertifikater i etterkant av import. Videre foreslås å oppheve bestemmelse om tinglysning ved påvisning av planteskadegjører på eiendom som overdras eller leies bort. Oppretting av enkelte feilskrivinger fra tidligere og presiseringer av unøyaktigheter ligger også inne i endringsforslaget.

Forslaget vil med dette på visse steder innebære både forenkling av regelverket, gi bedre forståelse og sikre at forskriftens bestemmelser er i samsvar med praksis.

Endringsforslaget omfatter i tillegg et punkt om at vandrebirøkt til Norge vil være forbudt uten tillatelse fra Mattilsynet. Bakgrunnen er at en forbudsbestemmelse som i dag står i forskrift om handel med dyr, skal oppheves. Dette som følge av EUs nye dyrehelseforordning som snart skal gjennomføres i norsk rett. Forbudet er begrunnet også i plantehelsehensyn, det er derfor behov for å ta inn en slik bestemmelse i forskrift om plantehelse.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til endringsforskrift sendes på høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev på høring etter at det har vært til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring.

 

Høringsfrist 23.04.2021
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Bondelag 22.04.2021
Norsk Trepleieforbund 22.04.2021
Norsk Gartnerforbund 20.04.2021
Norges Birøkterlag 15.04.2021
NNN 15.03.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37