Floghavre – Krav som angår kommunene

Publisert 10.03.2016     Sist endret 10.10.2017

Driftsansvarliges meldeplikt om floghavre

En melding om funn av mistenkelige planter på en landbrukseiendom som tidligere ikke har vært registrert i floghavreregisteret, skal gå til kommunen, jf. forskrift om floghavre §3. Ved førstegangsfunn av floghavre på en landbrukseiendom, er det kommunen som sender inn planteprøver til analyse. Se beskrivelse av rutiner ved funn av floghavre og innsending av planteprøver. Kommunen eller Mattilsynet kan bistå med uttak av prøven, men da fortrinnsvis i nærvær av eieren eller den driftsansvarlige for landbrukseiendommen.

Nærmere om offentlig kontroll for å komme ut av floghavreregisteret

Kommunen utfører første års kontroll når en landbrukseiendom eventuelt skal fjernes fra floghavreregisteret, jf. forskrift om floghavre § 13 og delegeringsvedtak til kommunene. Mattilsynet skal selv kontrollere det andre året.

Vilkårene for fjerning fra det offentlige registeret står i forskrift om floghavre § 14 og er avgjørende for hvordan kontrollen etter § 13 utføres.  

Når den driftsansvarlige mener å ha utryddet tidligere påvist floghavre, sender han/hun inn et skjema for offentlig kontroll floghavre til kommunen.

Offentlig kontroll for å komme ut av registeret:

  • Skal skje i vekstsesongen og bør foretas 3 uker etter skyting +/- 1 uke.

  • Alt dyrka areal på landbrukseiendommen skal kontrolleres. Kontrollen må tilpasses forholdene på stedet, hvilke kulturer som dyrkes osv. På enkelte skifter f.eks. eng, er det tilstrekkelig med en befaring. Det er særlig viktig å se på ytterkantene på jordene, grense mot naboeiendommer og veier og vannveier.

  • På kornarealet skal det gjøres en systematisk gjennomsøking i teiger på 30 m eller mindre, avhengig av terreng og kontrollforhold.

  • Undersøk helst tidligere funnsted grundig først.

  • Arealet med tidligere funn må være kontrollerbart og bør av den grunn ha minimalt med legde; < 5 %.

  • Dersom arealet med tidligere funn ikke er kontrollerbart, vil kontrollen måtte utsettes til året etter.

Dersom det blir gjort funn av en eller flere mistenkelig planter, og det er tvil om det er floghavre, sendes det inn en planteprøve til KImen for diagnostisering, se Kimen - Retningslinjer for innsending av planter til floghavrediagnostisering.

Etter utført kontroll, legger kommunen resultatet av kontrollen inn i skjemaet og sender det til Mattilsynet. Kommunen sender kopi av skjemaet/resultatet til driftsansvarlig, og til eier dersom eier er en annen enn den driftsansvarlige.

Når Mattilsynet har utført andre års kontroll, sender Mattilsynet kopi av resultatet av kontrollen til kommunen. Det blir ikke utført andre års kontroll dersom det blir funnet floghavre i første kontrollår.

Fant du det du lette etter?