Floghavre - Krav til driftsansvarlige for landbrukseiendommer

Publisert 01.10.2015     Sist endret 02.02.2022

Det er forbudt å spre floghavre.

Floghavre skal bekjempes med tanke på å hindre spredning av ugraset

Kontroll og meldeplikt

Etter forskrift om floghavre § 6 skal du som driftsansvarlig for en landbrukseiendom, sørge for årlig floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Ved kjennskap til eller mistanke om floghavre, skal du straks melde fra til kommunen, jf. § 3. Meldingen skal følges av en planteprøve (se retningslinje) og registreringsskjema ved funn av floghavre som kommunen skal videresende til Kimen Såvarelaboratoriet AS for diagnostisering.

Eier, når dette er en annen enn driftsansvarlig, kan også melde fra om mistenkelige planter. I slike tilfelle er det avgjørende at det ved innsending av planteprøven opplyses om hvem som er driftsansvarlig. Dette fordi det er den driftsansvarlige som i henhold til forskriften er pålagt plikt til å bekjempe floghavren mm.

Plikt til bekjempelse

Forskrift om floghavre § 7 stiller krav om at du som driftsansvarlig bekjemper floghavre på hele eiendommen. På areal som grenser mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier, skal du holde et 20 meter bredt belte helt fritt for frøbærende floghavreplanter. Også arealer som er utsatt for flom, skal du holde frie for frøbærende floghavreplanter. Luket floghavre må du destruere slik at floghavren ikke kan spres.

Bestemmelser om omsetning av produkter, rengjøring av maskiner mm. og transport

Forskrift om floghavre inneholder også andre bestemmelser som driftsansvarlige for landbrukseiendommer, må følge. Vi viser i den forbindelse til forskrift om floghavre, § 8 om forbud mot og vilkår for blant annet omsetning, § 9 om plikt til å rengjøre maskiner, utstyr, lagerrom, tørke, transportmidler og emballasje og § 10 om krav ved transport av produkter som kan inneholde floghavre.

Dette er bestemmelser som skal bidra til å hindre spredning av floghavre.

Tiltak mot floghavre

De tiltak som her nevnes er delvis forskriftsfestede plikter, men inneholder også andre, gode råd for å bekjempe og redusere risikoen for å spre planta.

Forebyggende tiltak

 • Bruk floghavrefritt såkorn. Kjøp sertifisert såkorn hvis du ikke er sikker på at egen avling er floghavrefri.
 • Kontroller åkeren systematisk minst annenhver uke mellom skyting og tresking. Frø kan spire fra ulik dybde, slik at plantene utvikles til ulik tid.
 • Skurtreskere, halmpresser og andre landbruksmaskiner og utstyr som flyttes mellom landbrukseiendommer, må du rengjøre grundig før du tar dem i bruk på nytt, jf. § 9.
 • Når korn, erter, ubehandlet halm eller andre produkter som kan inneholde floghavre, transporteres med bil eller i traktortilhenger, skal dette skje på en slik måte at spill ikke skal forekomme, jf. § 10. Tett bunn og tildekket lass er gode tiltak for å oppnå dette.
 • Innkjøpt halm bør lutes skikkelig. Dette gjelder også egen halm hvis landbrukseiendommen har floghavre.

Bekjemping

 • Start bekjemping tidlig! Floghavre må lukes før dryssing. Dra opp hele planta, og legg direkte i en tett sekk e.l. Det er viktig å merke området der floghavren er funnet.
 • Luket floghavre skal destrueres slik at floghavre ikke spres, jf. § 7. Dette kan gjøres ved brenning.
 • Hvis floghavren står på et lite avgrenset område, kan det være lurt å brakke dette området. Jorda bør stelles som åkeren ellers, men uten å sås til. Floghavre som spirer på dette stedet er lett å se og kan lukes bort.
 • Et vekstskifte med 4-årig eng vil redusere mengden spiredyktig floghavre på arealet.
 • Hvis det er så mye floghavre at det er vanskelig å luke, bør åkeren sprøytes. Det finnes i dag effektive midler som kan brukes i bygg og hvete og andre som kan brukes i 2-frøblada kulturer. Selv om du sprøyter, må du kontrollere åkeren grundig. Overlevende planter må du luke.
 • Kjemisk bekjempelse er umulig i havre. Havre bør derfor ikke dyrkes på arealer med mye floghavre.
 • Den sikreste måten å utrydde floghavre på, er å så til med langvarig eng. I vekster som høstes tidlig, f.eks. fôrraps og raigras, reduseres også floghavremengden, særlig hvis slike vekster dyrkes flere år på rad.

Offentlig kontroll for å komme ut av floghavreregisteret

Når du som driftsansvarlig mener å ha utryddet floghavren på hele landbrukseiendommen, kan du varsle kommunen og be om offentlig kontroll det påfølgende året. Du skal da sende inn et skjema for offentlig kontroll til kommunen. Dersom det ved offentlig kontroll i vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet floghavre, skal landbrukseiendommen fjernes fra det offentlige registeret.

Offentlig kontroll for å komme ut av registeret gjøres i vekstsesongen. Alt dyrka areal på landbrukseiendommen kontrolleres. På kornarealet gjøres det en systematisk gjennomsøking i teiger på 30 m eller mindre, avhengig av terreng og kontrollforhold.

I de to årene det pågår kontroll, kan arealene på landbrukseiendommen ikke behandles med plantevernmidler som virker mot floghavre. På areal med tidligere funn av floghavre skal det dyrkes en lett kontrollerbar vekst (vårbygg eller vårhvete). Arealet må være kontrollerbart, og bør av den grunn ha minimalt med legde. Dersom arealet med tidligere funn ikke er kontrollerbart, vil kontrollen måtte utsettes til året etter.

Eiendommen kan også fjernes fra det offentlige registeret dersom det de siste 10 årene har vært sammenhengende grasproduksjon på arealet med tidligere funnsted, forutsatt at det ved den offentlige kontrollen ikke blir funnet floghavre på eiendommen.

Mattilsynet har delegert myndighet til å utføre offentlig kontroll det første året til kommunen. Mattilsynet skal selv kontrollere det andre året.

Se også:

VKM: Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge

NIBIO: Plantevernleksikonet

Fant du det du lette etter?