Floghavre, hamp, ambrosia og meldrøye – Krav til virksomheter som importerer, produserer eller omsetter hele korn, erter og frø som fôr

Publisert 01.10.2015     Sist endret 13.12.2021

Forbud mot produkter som inneholder floghavre

I henhold til forskrift om floghavre §8 er det forbudt å importere floghavre og produkter som inneholder floghavre, med unntak av korn, oljefrø og erter til en virksomhet som i sin videre behandling av produktet ødelegger spireevnen hos floghavre. Det er også forbudt å omsette floghavre, og avlinger og produkter som inneholder floghavre, med unntak av omsetning til en virksomhet som i sin videre behandling ødelegger spireevnen hos floghavre.

I § 12 stilles spesielle krav til virksomheter som produserer eller importerer fôr. Her går det fram at det er tillatt å omsette helt korn, erter og frø som skal brukes til fôr, under forutsetning av at varen før omsetning er prøvetatt og ved analyse funnet fri for floghavre. Kravet om analyse av varen eller partiet, retter seg mot alle som omsetter fôrvarer av korn, erter og frø (jf § 2 og § 12) uavhengig av dyreslag, noe som betyr at fôr både til husdyr og til villfugler er omfattet av kravet.

Fôr til kjæledyr (selskapsdyr) er unntatt fra kravet om prøvetaking og analyse. Kjæledyr er definert som dyr av arter som mennesker vanligvis fôrer og holder, for andre formål enn konsum og oppdrett, jf. definisjon i  animaliebiproduktforskriften § 2, jf. EU forordning (EF) nr. 1069/2009, art. 3. Hest regnes ikke som kjæle- eller selskapsdyr. Forskrift om floghavre § 12 gjengis her i sin helhet:

Korn, erter og frø som skal brukes til fôr, skal før omsetning enten være:

a) så fint malt eller blitt behandlet på annen måte slik at spireevnen i eventuell floghavre er ødelagt eller

b) prøvetatt og ved analyse funnet å være fri for floghavre. Det skal tas ut en representativ prøve på 1 kg pr. 10 tonn. For partier mindre enn 10 tonn, skal prøven være på 1 kg. I fôr til villfugler skal det tas ut en prøve på 1 kg pr. 25 tonn. For partier mindre enn 25 tonn, skal prøven være på 1 kg.

Bestemmelsen gjelder ikke fôr til selskapsdyr.

Krav til prøvetaking

Kravet om prøvetaking og analyse av varen eller partiet gjelder uavhengig av om varen er produsert i Norge eller et annet land. For å kunne analysere varen, er det krav om at det tas ut en representativ prøve som blir gjenstand for analyse. En måte å sikre at prøven er representativ, er å følge tilsvarende krav til prøvetakingen som i forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranalyseforskriften). Vedlegg I beskriver krav til prøvetakingen.

Prøvens størrelse skal som hovedregel være på 1 kg pr. 10 tonn. For partier mindre enn 10 tonn, skal prøven være på 1kg. I fôr til villfugler skal det tas ut en prøve på 1 kg pr. 25 tonn. For partier mindre enn 25 tonn, skal prøven være på 1 kg. Virksomheten som importerer og/eller omsetter varen, må kunne dokumentere hvordan prøven er tatt ut.

Krav til analyser

Med analyse menes en systematisk gjennomgang av en representativ prøve utført ved et laboratorium, for å påvise eventuelle frø av floghavre. Dersom det finnes ett eller flere frø av floghavre i den analyserte prøven, skal ikke partiet prøven representerer importeres til eller omsettes i Norge.

Laboratoriet der analysen foretas, må kunne dokumentere at virksomheten drives etter akkrediteringsnormer satt av International Seed Testing Association (ISTA) eller tilsvarende, og/eller etter ISO-standard for laboratorievirksomhet. Den/de som utfører analysen, skal kunne dokumentere kompetanse på at de kan gjenkjenne frø av floghavre (Avena fatua L.), og kunne skille disse fra fatuoider og vanlig havre (Avena sativa L.). Analysebeviset/-sertifikatet skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk. Mattilsynet bruker Kimen Såvarelaboratoriet AS som innehar denne kompetansen, ved diagnostisering av floghavre etter funn av planter på landbrukseiendommer.

Forbud mot produkter som inneholder hamp

Det er forbudt å innføre eller omsette frø dersom frøet inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra plante som inneholder narkotiske stoffer jf. forskrift om såvarer § 28. Forbudet gjelder uavhengig av hva frøene skal brukes til. Cannabis sativa (hamp) står oppført på narkotikalisten i forskrift om narkotika § 4 og er derfor omfattet av forbudet.

Virksomheter som importører og omsetter fôr til villfugler er ansvarlige for å følge regelverket, og at produktene ikke inneholder hamp. Importører av hele korn, erter og frø til fôr må være oppmerksomme på at det utilsiktet kan følge med hampfrø selv om hamp ikke er oppgitt som en ingrediens i fôret.

Ved tilsyn vil Mattilsynet kunne etterspørre hva virksomheten har gjort for å sikre seg at kravet er fulgt. I praksis må virksomheten kunne vise til at partiet eller varen er prøvetatt og analysert for hamp. Her kan samme framgangsmåte brukes som ved prøvetaking og analyse for å sjekke om en vare inneholder floghavrefrø.

Gjennom Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram om uønskede arter (frø) i importert mat, fôr og såvare, har vi sett eksempler på at særlig fôr til villfugler, kan inneholde frø av hamp. Dette er produkter som villfuglblandinger, solsikkefrø, meiseboller og talgprodukter.

Noen virksomheter ønsker å importere hampfrø som fôr eller mat, les mer om kravene som gjelder.

Grenseverdi for ambrosia i fôr som inneholder hele korn og frø

Fullfôr som inneholder umalt korn og frø skal maksimalt inneholde 50 mg ambrosia spp. pr kg i fôr med et vanninnhold på 12 %, jf. forskrift om fôrvarer § 6 om uønskede stoffer i fôrvarer og vedlegg 1, del VI om skadelige botaniske urenheter. Se også Mattilsynets artikkel om fremmedstoffer i fôr.

Virksomheter som importerer og omsetter fôr til villfugler er ansvarlige for å følge relevant regelverk, blant annet at produktene ikke inneholder flere ambrosiafrø enn det som tilsvarer 50 mg pr kg. Ved tilsyn vil Mattilsynet kunne etterspørre hva virksomheten har gjort for å sikre seg at kravene er fulgt. I praksis må virksomheten kunne vise til at partiet eller varen er prøvetatt og analysert for skadelige botaniske urenheter. Her kan samme framgangsmåte brukes som ved prøvetaking og analyse for å sjekke om en vare inneholder floghavrefrø.

Gjennom Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram om uønskede arter (frø) i importert mat, fôr og såvare, har vi sett eksempler på overskridelser av ambrosia i fôr til villfugler. Dette gjelder produkter som villfuglblandinger, solsikkefrø, meiseboller og talgprodukter.

Grenseverdier for meldrøye i fôr som inneholder hele korn

Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder umalt korn skal maksimalt inneholde 1000 mg meldrøye (Claviceps purpurea) pr kg i fôr med et vanninnhold på 12 %, jf. forskrift om fôrvarer § 6 om uønskede stoffer i fôrvarer og vedlegg 1, del II om mykotoksiner. Se også Mattilsynets artikkel om fremmedstoffer i fôr.

Virksomheter som importerer og omsetter fôr, også til villfugler, er ansvarlige for å følge relevant regelverk, blant annet at produktene ikke inneholder mer meldrøye enn det som tilsvarer 1000 mg pr kg. Ved tilsyn vil Mattilsynet kunne etterspørre hva virksomheten har gjort for å sikre seg at kravet er fulgt. I praksis må virksomheten kunne vise til at partiet eller varen er prøvetatt og analysert for innhold av meldrøye. Her kan samme framgangsmåte brukes som ved prøvetaking og analyse for å sjekke om en vare inneholder floghavrefrø.

Fant du det du lette etter?