Tema

Amerikansk bjørkepraktbille (Agrilus anxius)

Publisert 31.01.2018     Sist endret 17.01.2022

Viktig informasjon

Funn eller mistanke om funn av denne planteskadegjøreren må straks meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Importørene har ansvar for at importsendinger ikke inneholder karanteneskadegjørere. Mattilsynet gjennomfører risikobaserte stikkprøvekontroller.

Ved funn av karanteneskadegjørere kan Mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe eller hindre videre spredning.

Amerikansk bjørkepraktbille er en alvorlig planteskadegjører som kan angripe og drepe bjørketrær. Billen er til nå ikke påvist i Norge eller i andre europeiske land.

Billene kan følge med importsendinger til Norge av mange ulike varegrupper. Kommer billene først inn og får fotfeste, kan de være svært vanskelig å utrydde.

Fordi over 40 % av alle trær i Norge er bjørk vil et angrep kunne spre seg raskt og medføre at bjørk over store områder blir drept. Bjørk har en nøkkelrolle i skogens økosystem, og bortfall vil være svært negativt for det biologiske mangfoldet.

Det er viktig å forebygge introduksjon til landet. Importører av planteskoleplanter, treemballasje, tømmer og trelast og annet ubehandlet trevirke av bjørk (ved, flis m.m.) må være nøye med mottakskontroll av varene og sjekke at innførselskravene i plantehelseregelverket er fulgt.

Risikovurderinger

Risikovurdering av planteskadegjøreren Agrilus anxius for Norge

EPPO 2011: Report of a Pest Risk Analysis for Agrilus anxius
 

Artsdatabanken: Risikovurdering av Agrilus anxius (amerikansk bjørkepraktbille)

Mer om amerikansk bjørkepraktbille (agrilus anxius)

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Import og eksport

Dersom Agrilus anxius (amerikansk bjørkepraktbille) først kommer inn i landet, kan den være umulig å utrydde.

For å forebygge introduksjon er det viktig at importører av planteskoleplanter, treemballasje, tømmer og trelast og annet ubehandlet trevirke av bjørk er nøye med mottakskontrollen av de aktuelle sendingene som ankommer Norge og forvisser seg om at innførselskravene i forskrift om plantehelse er fulgt.

Det er også viktig at virksomheter som importerer andre varer som ankommer på trepaller, for eksempel stein, viser aktsomhet.

Det er også viktig at importøren i forkant av bestillingen av varer, forsikrer seg om at leverandøren er en seriøs aktør som forstår hvilke krav som gjelder for eksport til Norge. Ha tett dialog med leverandør og vit hva du kjøper!

Les mer:
Import av planter
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse)
Veileder om import av planter
Import av treemballasje