Tema

Asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis)

Publisert 31.01.2018     Sist endret 17.01.2022

Viktig informasjon

Funn eller mistanke om funn av denne planteskadegjøreren må straks meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Importørene har ansvar for at importsendinger ikke inneholder karanteneskadegjørere. Mattilsynet gjennomfører risikobaserte stikkprøvekontroller.

Ved funn av karanteneskadegjørere kan Mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe eller hindre videre spredning.

Asiatisk askepraktbille er en alvorlig planteskadegjører som kan angripe og drepe asketrær. Billen er til nå ikke påvist i Norge eller i andre europeiske land.

Billene kan følge med importsendinger til Norge av mange ulike varegrupper. Kommer billene inn til landet og får fotfeste, kan de være svært vanskelig å utrydde.

Dersom billen kommer inn er det sannsynlig at skadepotensialet blir stort. De samlede kostnadene etter angrep i Nord-Amerika er for perioden 2009 – 2019 stipulert til over 60 milliarder kroner.

Det er viktig å forebygge introduksjon til landet. Importører av planteskoleplanter, treemballasje, tømmer og trelast og annet ubehandlet trevirke av ask (ved, flis m.m.) må være nøye med mottakskontroll av varene og sjekke at innførselskravene i plantehelseregelverket er fulgt.

Risikovurderinger

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Ved funn eller mistanke om funn av asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis) eller har du spørsmål, ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Import og eksport

Dersom Agrilus planipennis (asiatisk askepraktbille) først kommer inn i landet, kan den være umulig å utrydde.

For å forebygge introduksjon er det viktig at importører av planteskoleplanter, treemballasje, tømmer og trelast og annet ubehandlet trevirke av ask er nøye med mottakskontrollen av de aktuelle sendingene som ankommer Norge og forvisser seg om at innførselskravene i forskrift om plantehelse er fulgt.

Det er også viktig at virksomheter som importerer andre varer som ankommer på trepaller, for eksempel stein, viser aktsomhet.

Det er også viktig at importøren i forkant av bestillingen av varer, forsikrer seg om at leverandøren er en seriøs aktør som forstår hvilke krav som gjelder for eksport til Norge. Ha tett dialog med leverandør og vit hva du kjøper!

Se også: