Tema

Blodlus (Eriosoma lanigerum)

Publisert 22.10.2018     Sist endret 17.01.2022

Blodlus er en planteskadegjører som kan angripe alle deler av et tre og føre til store avlingstap i fruktproduksjon. Den er forbudt å spre med planter, podekvister og annet formeringsmateriale av en rekke planteslag.

Siden 2016 er blodlus funnet i flere epletrær i viktige fruktområder i Norge; i nyplantinger etablert med importerte trær, men også på eldre «norske» trær. Den er også tidligere påvist her i landet, siste gang i 1974. Det er sannsynlig at det er mer smitte i landet enn det som er avdekket til nå. Risikoen for å få inn ny smitte med importert plantemateriale vurderes som stor.

På grunnlag av kunnskap om smitteomfang og risiko for å få inn ny smitte, vil Mattilsynet bare i begrenset omfang fastsette tiltak ved funn. Det er kun aktuelt å fastsette offentlige tiltak hos virksomheter som produserer planter for omsetning til videre dyrking. Ved funn hos fruktprodusenter, vil Mattilsynet veilede om hvilke regelverkskrav som gjelder.

Det er viktig at importører og fruktprodusenter tar ansvar og vektlegger forebyggende tiltak for å unngå smitte og hindre spredning.

Funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: Blodlus er en karanteneskadegjører og er listet i vedlegg 2 i  forskrift om plantehelse. Den er ikke listet som karanteneskadegjører i noe annet land i verden. Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet (EPPO) anbefaler heller ikke noen av sine medlemsland om å regulere den.
  • Vertplanter: Hos oss er eple (Malus spp.) den viktigste. Andre vertplanter er listet i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse. Merk at blodlus og Pærebrann (Erwinia amylovora) har mange av de samme vertplantene!
  • Kjennetegn, biologi og skadesymptomer:
    Se bilder og beskrivelse i Plantevernleksikonet hos NIBIO
  • Inspeksjonsmetode: Importører må gjøre grundig mottakskontroll. Fruktprodusenter må forsikre at alt innkjøpt materiale kommer fra produksjonssteder uten smitte og er friskt, og at det kontrolleres godt før det plantes. Jevnlig tilsyn i egen produksjon er viktig.
  • Utbredelse: De fleste europeiske land og svært mange andre land i verden.
  • Viktigste spredningsveier: Over lengre avstander: med plantemateriale. Over korte avstander: kontaktsmitte eller med vind. Les mer hos NIBIO.

Risikovurdering av Eriosoma lanigerum (1996) 

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell