Tema

Potetcystenematoder (PCN)

Publisert 15.04.2013     Sist endret 21.12.2020

Potetcystenematoder (forkortelse PCN) er mikroskopiske rundormer som lever i jorda og angriper røttene til potet, tomat og andre planter i søtvierfamilien. Det er to arter av potetcystenematoder; gul PCN (Globodera rostochiensis) og hvit PCN (Globodera pallida).

Potetål er et annet navn som brukes på disse skadegjørerne. Første påvisning av PCN i Norge var på Sørlandet i 1955, og den er siden spredt til de fleste fylkene i landet i større eller mindre grad. Et angrep av PCN kan medføre betydelig avlingstap.

Eier eller bruker av eiendom har plikt til straks å melde fra til Mattilsynet om kjennskap til, eller mistanke om, angrep av PCN.

Virksomheter som importerer poteter, produserer poteter eller tar i mot poteter eller uvaskede grønnsaker med rot for sortering, vasking, pakking eller industriell bearbeiding har selv et ansvar for å følge kravene i regelverket. Det samme gjelder virksomheter som produserer planter med røtter dyrket på friland for omsetning, virksomheter som omsetter jord, organiske dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler og virksomheter som flytter på jordmasser i forbindelse med anleggsvirksomhet.

Mattilsynet fører tilsyn med at produksjonen av settepoteter og planter med røtter dyrket på friland og omsetningen av jord, organiske dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler skjer i samsvar med regelverket. Det gjennomføres også årlige kartleggingsundersøkelser hos potetprodusenter.

Ved funn av PCN kan Mattilsynet pålegge tiltak for å hindre spredning. Tiltakene vil kunne variere avhengig av hvilken art/rase av PCN som er funnet og hvilke arealer/hvilken produksjon det er snakk om.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet kartla i perioden 2009-2016 utbredelsen av PCN i kommersiell potetproduksjon i hele landet. Påvisninger av resistentbrytende typer av PCN (hvit PCN og noen raser av gul PCN) årene før oppstart av programmet, tydet på at oversikten over utbredelsen ikke var god nok. Programmet er nå avsluttet. Det er til sammen analysert 18846 prøver i løpet av de åtte årene programmet har gått. PCN er påvist i 995 av dem, dvs. i 5,2 % av prøvene. De fleste påvisningene er av gul PCN. Hvit PCN er påvist i 92 av prøvene.

Det er stor variasjon mellom fylkene. Skadegjørerne ble ikke funnet i fire av fylkene. I fem andre fylker ble PCN funnet i mindre enn 1 % av prøvene. Fylker med flest påvisninger er Rogaland, Østfold, Aust-Agder og Vest-Agder. Hvit PCN ble kun funnet i Rogaland, Aust- og Vest-Agder.

Mattilsynet poengterer at selv om kartlegging av PCN er gjennomført i offentlig regi, så fritar ikke det den enkelte potetdyrker fra sjøl å sende prøver til analyse for å få kunnskap om PCN-status på egne og eventuelt leide arealer, for slik å sikre at regelverkets bestemmelser etterleves, og at PCN ikke spres til andre eiendommer.