Faktaartikkel

Fakta om rotgallnematodene Meloidogyne fallax og Meloidogyne chitwoodi

Publisert 24.04.2020     Sist endret 28.04.2020

Disse rotgallnematodene kan gjøre svært stor skade i mange kulturer, og de er vanskelige å bekjempe, blant annet fordi de har så mange vertplanter. Det er iverksatt omfattende tiltak for å bekjempe nematodene etter påvisninger i flere land i Europa, deriblant i Sverige. Nematodene er ikke kjent å forekomme i Norge.

Nøkkelinformasjon:

 • Status regelverk: Meloidogyne fallax og M. chitwoodi er karanteneskadegjørere, listet i Vedlegg 1 i forskrift om plantehelse og er forbudt å innføre og spre. Begge artene er også regulert som karanteneskadegjørere i EU, og de står oppført på EPPO’s skadegjørerliste A2.
   
 • Vertplanter: De to artene har litt forskjellig vertplantelister, se oversikt i EPPO Global Database: Meloidogyne fallax og M. chitwoodi. Begge er svært polyfage og angriper både ville og dyrkede planter. Potet er den viktigste kulturen, men de kan også angripe gulrot og mange arter gras og korn m.fl..
   
 • Kjennetegn, biologi og skadesymptomer: Nematodene er små og umulig å se med det blotte øyet. På potet kan angrep vise seg ved små forhøyninger (galler) utenpå knollen, men ofte er ytre symptomer fraværende. Ved gjennomskjæring kan man kunne se kjempeceller (galler) omkring oppsvulmede larver som små prikker i områder like under skallet. Symptomer varierer mellom vertplanter og sorter. Se beskrivelse i Plantevernleksikonet hos NIBIO. Se også bilder og omtale av Meloidogyne fallax og M. chitwoodi i EPPO Global Database, i informasjonsfolder hos Mattilsynet, i faktaark hos Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark og informasjon på nettsidene til Jordbruksverket i Sverige.
   
 • Inspeksjonsmetode: Visuell inspeksjon inklusiv gjennomskjæring av knoller og røtter for å se etter mulige symptomer. Korrekt diagnose krever laboratorieundersøkelser.
   
 • Utbredelse: Mange land og kontinent, men foreløpig bare begrenset utbredelse i Europa. Se oversikt over forekomst i ulike land i EPPO Global Database (M. fallax og M. chitwoodi).
   
 • Viktigste spredningsveier: Nematodene lever i jord og spres til nye områder med plantemateriale, jord, maskiner og redskaper og vind m.m.
Fant du det du lette etter?