Rapport

Kartlegging av Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax i norsk potetproduksjon 2019

Publisert 11.06.2020     Sist endret 11.06.2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra landsomfattende overvåkings- og kartleggingsprogram for rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i potetproduksjon i Norge. Formålet med programmet var å få kunnskap om forekomst for disse planteskadegjørerne, men også for å kunne oppdage smitte og iverksette tiltak tidlig. Tilsvarende kartlegging er ikke tidligere gjennomført i Norge for disse nematodene. Programmet videreføres.

Hva undersøkte vi?

Til sammen 329 prøver á ca. 200 potetknoller fra totalt 116 produksjonssteder for kommersiell produksjon av mat- og industripoteter i Norge. Det ble tatt ut én prøve pr. sort pr. 50 daa. Prøvene ble tatt fra produsenter som har 5 daa eller mer med mat- eller industripotet. Så langt det var praktisk mulig, ble det tatt ut prøver fra samtlige sorter som produsenten dyrket. Det ble også tatt ut 70 prøver fra totalt 39 produksjonssteder for sertifisert produksjon av settepotet. Intensjonen er at programmet skal gå i flere år med omtrent samme prøveantall pr år.

Tidsrom:

Høst 2019

Hva lette vi etter? Rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax. Dette er jordboende planteskadegjørere som angriper røttene til flere viktige kulturer, deriblant potet. Disse rotgallnematodene er regulert som karanteneskadegjørere i Norge og har aldri blitt påvist her i landet. Ved eventuelle funn skal det settes i verk tiltak med tanke på utrydding. Kartleggingsprogrammet omfattet også undersøkelser for lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solancearum), egen rapport.
Hva fant vi? Rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax ble ikke funnet i noen av prøvene.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet hadde ansvaret for prøveuttaket. Prøvene ble analysert hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner