Rapport

Kartlegging av Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax i norsk potetproduksjon 2020

Publisert 15.04.2021     Sist endret 15.04.2021

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i kommersiell potetproduksjon i Norge. Formålet med programmet er å få kunnskap om forekomst for disse planteskadegjørerne, men også for å kunne oppdage smitte og eventuelt iverksette tiltak tidlig. Programmet, som startet i 2019, vil bli videreført.

Hva undersøkte vi:

Til sammen 349 prøver á ca. 200 potetknoller fra totalt 108 produksjonssteder for kommersiell produksjon av mat- og industripoteter i Norge. Det ble tatt ut én prøve pr. sort pr. 50 daa, hovedsakelig fra lager etter opptak og, hvis mulig, fra samtlige sorter som produsenten dyrket.

OK-programmet er landsomfattende. Det ble tatt ut prøver områdevis i alle regioner.

Intensjonen er at programmet skal gå i flere år med omtrent samme prøveantall pr år, og at det skal tas prøver fra alle virksomheter med mer enn 5 daa potetareal.

Tidsrom:Høst 2020.
Hva lette vi etter:

Rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax. Dette er jordboende planteskadegjørere som angriper røttene til mange viktige kulturer, deriblant potet. Disse rotgallnematodene er regulert som karanteneskadegjørere i Norge og har aldri tidligere blitt påvist her i landet. Ved eventuelle funn skal det settes i verk tiltak med tanke på utrydding.

Kartleggingsprogrammet omfattet også undersøkelser for lys og mørk ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus og Ralstonia solancearum) og potetkreft (Synchytrium endobioticum), se egne rapporter.

Hva fant vi:Rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax ble ikke funnet i noen av prøvene.
Hvem utførte oppdraget:Mattilsynet hadde ansvaret for prøveuttaket. Prøvene ble analysert hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner