Tema

Asiatisk sitrustrebukk (Anoplophora chinensis)

Publisert 03.07.2020     Sist endret 17.01.2022

Viktig informasjon

Funn eller mistanke om funn av denne planteskadegjøreren må straks meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Importørene har ansvar for at importsendinger ikke inneholder karanteneskadegjørere. Mattilsynet gjennomfører risikobaserte stikkprøvekontroller.

Ved funn av karanteneskadegjørere kan Mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe eller hindre videre spredning.

Asiatisk sitrustrebukk (tidligere kalt citrustrebukk) er en alvorlig planteskadegjører som kan angripe mange ulike løvtrær og -busker. Billen er til nå ikke påvist i Norge.

Det er størst sannsynlighet for at billene kommer inn til landet med levende trær, særlig lønn, men de kan også følge med importsendinger av mange andre varegrupper. Kommer de først inn og får fotfeste, kan de være svært vanskelig å utrydde.

Det har vært utbrudd av denne skadegjøreren i flere europeiske land de siste årene. Med unntak av Italia, der skadegjøreren nå regnes som etablert i enkelte områder, ser det ut for at bekjempelsestiltakene har lykkes. Det er brukt enorme ressurser på dette arbeidet. Fordi store deler av livssyklusen til billen er inne i treet og kan ta flere år, kreves det også flere års overvåking for å kunne friskmelde et område.

Fordi skadegjøreren har mange vertplanter vil en eventuell etablering i Norge kunne få svært store økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Det er viktig å forebygge introduksjon til landet. Importører av planteskoleplanter, treemballasje, tømmer og trelast og annet ubehandlet trevirke av løvtrær (ved, flis m.m.) må være nøye med mottakskontroll av varene og sjekke at innførselskravene i plantehelseregelverket er fulgt.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Ved funn eller mistanke om funn av asiatisk sitrustrebukk (Anoplophora chinensis) eller har du spørsmål, ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Import og eksport

Dersom Anoplophora chinensis  (asiatisk sitrustrebukk) først kommer inn i landet, kan den være umulig å utrydde.

For å forebygge introduksjon er det viktig at importører av planteskoleplanter, treemballasje, tømmer og trelast og annet ubehandlet trevirke av løvtrær er nøye med mottakskontrollen av de aktuelle sendingene som ankommer Norge og forvisser seg om at innførselskravene i forskrift om plantehelse er fulgt.

Det er også viktig at virksomheter som importerer andre varer som ankommer på trepaller, for eksempel stein, viser aktsomhet.

Det er også viktig at importøren i forkant av bestillingen av varer, forsikrer seg om at leverandøren er en seriøs aktør som forstår hvilke krav som gjelder for eksport til Norge. Ha tett dialog med leverandør og vit hva du kjøper!

Se også: