Risikovurdering

Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans

Publisert 19.04.2018     Sist endret 27.04.2018

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en vurdering av risikoen for innførsel og etablering av møllartene Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans i Norge og vurdere eventuelle tiltak for å redusere risikoen for introduksjon.

Hva er undersøkt:

De to møllartene har sin naturlige utbredelse hovedsakelig i Russland, men de finnes også i andre avgrensede områder i Asia. Møllartene spiser nålene til en rekke bartrær, inkludert gran og furu. På bakgrunn av det antatte potensialet for skade i norsk barskog, ønsket Mattilsynet å vurdere om disse møllartene skal reguleres i det norske plantehelseregelverket og vurdere eventuelle risikoreduserende tiltak som kan forhindre en introduksjon.

Mattilsynet ba VKM om å:

  1. Gi et sammendrag av dagens kunnskap på taksonomi av D. sibiricus og D. superans samt nært beslektede arter som bakgrunn for å kartlegge dagens utbredelse.
  2. Gi et sammendrag av dagens kunnskap angående utbredelse av artene og deres vertsplanter, inkludert naturlig spredning av D. sibiricus og om det er en risiko for at D. sibiricus kan spre seg naturlig fra Russland til Norge.
  3. Gi et sammendrag på land hvor artene er etablert.
  4. Oppsummere mulige smitteveier for introduksjon for de to artene til Norge.
  5. Vurder sannsynligheten for at artene kan introduseres i Norge fra land som er identifisert i punkt tre, fra smitteveier oppsummert i punkt fire.
  6. Estimer potensialet for etablering og videre spredning av de to artene i Norge om de blir introdusert i Norge under dagens klima og framtidig klima scenario.
  7. Vurder potensielle konsekvenser for Norge (miljømessige, økonomiske og sosiale effekter) om artene etableres. Vurder to scenario: a) artene reguleres ikke (ingen tiltak iverksettes), eller B) artene reguleres som karanteneskadegjørere med påfølgende krav.
  8. Oppsummer relevante risikoreduserende tiltak og evaluer effekten og gjennomførbarhet. Vurder også om den Internasjonal standard for treemballasje ISPM nr. 15 er tilstrekkelig for å forhindre introduksjon av artene.
Overleveringsdato:

19. april 2018

Hva er vurderingen:VKM konkluderer i sin rapport med at det er lav sannsynlighet for at møllartene Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans sprer seg til i Norge og etablerer seg her. 

 

Les mer om risikovurderingen hos VKM - Pest risk assessment of Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans 

Fant du det du lette etter?