Rapport

Overvåkings- og kartleggingsprogram for Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax 2021

Publisert 12.05.2022     Sist endret 12.05.2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax. Programmet gjennomføres for å få kunnskap om status, og vil sammen med et system for bekjemping på sikt kunne legge til rette for en mulig eksport av matpoteter til EU.

«Skadegjørere i potet»  er et flerårig OK-program som også omfatter lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og potetkreft (Synchytrium endobioticum), se egne rapporter.

Hva er undersøkt:Det ble i 2021 analysert 360 prøver á ca. 200 potetknoller fra ulike produksjonssteder for kommersiell potetproduksjon i Norge. Prøvene ble tatt fra produsenter som har 5 daa eller mer med mat- eller industripotet.
Tidsrom:Prøvene er tatt ut i perioden juni-oktober 2021.
 
Hva lette vi etter:Rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax er jordboende planteskadegjørere som angriper røttene til mange viktige kulturer, deriblant potet. Disse rotgallnematodene er regulert som karanteneskadegjørere i Norge. Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax og er ikke påvist i Norge, men det er risiko for at begge artene kan etablere seg og gjøre omfattende skade i norsk potet- og gulrotproduksjon.
Hva fant vi:

Det ble ikke påvist Meloidogyne chitwoodi eller Meloidogyne fallax i noen av prøvene i 2021.

Resultatene viser at status for Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax i Norge ihht ISPM 8 fortsatt er å anse som: absent, pest not recorded

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet hadde ansvaret for prøvetakingen fra produsentene av mat- og industripotet.

Kimen Såvarelaboratoriet forberedte prøvene og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) analyserte dem.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner