Rapport

Kartlegging av potetkreft i norsk potetproduksjon 2020

Publisert 15.04.2021     Sist endret 15.04.2021

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for potetkreft (Synchytrium endobioticum) i kommersiell potetproduksjon i Norge. Formålet med programmet er å få kunnskap om forekomst for denne alvorlige planteskadegjøreren, men også for å kunne oppdage smitte og eventuelt iverksette tiltak tidlig. Programmet startet i 2020 og vil bli videreført.

Hva undersøkte vi:

Til sammen 349 prøver á ca. 200 potetknoller fra totalt 108 produksjonssteder for kommersiell produksjon av mat- og industripoteter i Norge. Det ble tatt ut én prøve pr. sort pr. 50 daa, hovedsakelig fra lager etter opptak og, hvis mulig, fra samtlige sorter som produsenten dyrket.

OK-programmet er landsomfattende. Det ble tatt ut prøver områdevis i alle regioner.

Intensjonen er at programmet skal gå i flere år med omtrent samme prøveantall pr år, og at det skal tas prøver fra alle virksomheter med mer enn 5 daa potetareal.

Tidsrom:Høst 2020.
Hva lette vi etter:

Potetkreft forårsaket av soppen Synchytrium endobioticum. Denne planteskadegjøreren er regulert som karanteneskadegjører i Norge. Rase 1 av denne soppen er tidligere påvist i Norge, men regnes nå som utryddet. Ved eventuelle nye funn av denne eller andre raser, skal det settes i verk tiltak med tanke på utrydding.

Kartleggingsprogrammet omfattet også undersøkelser for lys og mørk ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus), mørk ringråte (Ralstonia solancearum) og rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax, se egne rapporter.

Hva fant vi:Potetkreft ble ikke funnet i noen av prøvene.
Hvem utførte oppdraget:Mattilsynet hadde ansvaret for prøveuttaket. Prøvene ble analysert hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer