Rapport

Overvåking- og kartleggingsprogram for potetkreft 2021

Publisert 12.05.2022     Sist endret 12.05.2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioticum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om status, og vil sammen med et system for bekjemping på sikt kunne legge til rette for en mulig eksport av matpoteter til EU.

«Skadegjørere i potet» er et flerårig OK-program som også omfatter lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax, se egne rapporter.

Hva er undersøkt:Det ble i 2021 analysert 360 prøver á ca. 200 potetknoller fra ulike produksjonssteder for kommersiell potetproduksjon i Norge. Prøvene ble tatt fra produsenter som har 5 daa eller mer med mat- eller industripotet.
Tidsrom:Prøvene er tatt ut i perioden juni-oktober 2021.
 
Hva lette vi etter:Potetkreft er en svært alvorlig potetsykdom som er forårsaket av soppen Synchytrium endobioticum. Det er en fryktet sykdom i potetdyrkingen, og den kan føre til totalt avlingstap hvis den ikke bekjempes. I Norge har den vært kjent fra 1914, siste kjente forekomst av potetkreft var i 1994
Hva fant vi:Det ble ikke påvist potetkreft (Synchytrium endobioticum) i noen av prøvene i 2021. Resultatene viser at status for potetkreft (Synchytrium endobioticum) i Norge ihht ISPM 8 er å anse som: absent, pest no longer present
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet hadde ansvaret for prøvetakingen fra produsentene av mat- og industripotet. Kimen Såvarelaboratoriet forberedte prøvene og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) analyserte dem.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner