Rapport

Overvåking- og kartleggingsprogram for potetkreft 2022

Publisert 12.05.2023     Sist endret 12.05.2023

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioticum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om status, og vil sammen med et system for bekjemping på sikt kunne legge til rette for en mulig eksport av matpoteter til EU.

«Skadegjørere i potet» er et flerårig OK-program som også omfatter lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi  og M. fallax, se egne rapporter.

Hva undersøkte vi?Hva undersøkte vi? Det ble i 2022 analysert 345 prøver á ca. 200 potetknoller fra ulike produksjonssteder for kommersiell potetproduksjon i Norge. Prøvene ble tatt fra produsenter som har 5 daa eller mer med mat- eller industripotet.
Tidsrom:Prøvene er tatt ut i perioden juni-oktober 2022.
 
Hva lette vi etter?Potetkreft er en svært alvorlig potetsykdom som er forårsaket av soppen Synchytrium endobioticum. Det er en fryktet sykdom i potetdyrkingen, og den kan føre til totalt avlingstap hvis den ikke bekjempes. I Norge har den vært kjent fra 1914, siste kjente forekomst av potetkreft var i 1994
Hva fant vi?

Det ble ikke påvist potetkreft (Synchytrium endobioticum) i noen av prøvene i 2022.

Resultatene viser at status for potetkreft (Synchytrium endobioticum) i Norge ihht ISPM 8 er å anse som: absent, pest no longer present.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet hadde ansvaret for prøvetakingen fra produsentene av mat- og industripotet.

Kimen Såvarelaboratoriet forberedte prøvene og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) analyserte dem.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner