Rapport

Overvåkning av Phytophthora i jord på importerte planter - Delrapport 2019

Publisert 03.06.2020     Sist endret 13.04.2021

Delrapporten beskriver metodikk og resultater fra et toårig overvåkings- og kartleggingsprogram på forekomst av Phytophthora i jordklumpen som følger med importerte treaktige planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved denne importen. Resultatene for 2019 viser, i likhet med foregående år, at en betydelig andel av sendingene var infisert med Phytophthora. Flere av artene som ble funnet er i stand til å gjøre store skader i norske grøntanlegg og natur. Undersøkelsene viser også at det begge årene kom arter som er nye for Norge, og som er potensielt skadelige.

Hva undersøkte vi?Vel 100 jordprøver fra importerte treaktige planter ble i 2019 analysert for nematoder og Phytophthora. Plantene var dyrket i 7 ulike europeiske land. Prøveuttaket representerte en rekke ulike planteslag, både bartre og løvtre. Resultatene fra nematode-undersøkelsene finnes i en egen delrapport.
Tidsrom:

April til november 2019

Hva lette vi etter?Phytophthora, en slekt med sopplignende organismer, der mange arter kan være alvorlige skadegjørere, bl.a. i skogstrær og grøntanleggsplanter. Smitte kan overføres både via planter og jord.
Hva fant vi?Det ble funnet en eller to Phytophthora-arter i 44 % av jordprøvene. Det ble gjort funn fra alle eksportlandene og i 24 av de 38 planteslektene som var representert i prøvene. Til sammen ble 14 arter av Phytophthora funnet. Ingen av disse er regulert som karanteneskadegjører i det norske plantehelseregelverket eller oppført på EPPOs lister. Flere av de påviste artene er imidlertid kjent for å kunne gjøre skade på grøntanleggsplanter og natur i Norge, f.eks. Phytophthora cambivora og P. plurivora. Det ble også funnet to arter som var nye for Norge (P. occultans og P.parvispora).
Hvem utførte oppdraget?NIBIO

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner