Ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum)

Publisert 28.01.2013     Sist endret 10.07.2023

Ramorum-greinvisning er en ny plantesykdom i Europa og Nord-Amerika forårsaket av pseudosoppen Phytophthora ramorum. Opprinnelsen er ukjent. Første påvisning i Norge var i en planteskole på Vestlandet seinhøstes 2002, i en rododendron. Siden er sykdommen påvist mange steder i landet på planter i omsetningen, men også på etablerte planter i parker og i naturlig vegetasjon. Skadegjøreren er funnet i et vidt spekter av busker og trær, og den blir stadig rapportert på flere planteslag, både i Europa og USA.

Det er forbudt å introduserer og spre Phytophthora ramorum og eier eller bruker av eiendom har plikt til straks å melde fra til Mattilsynet om kjennskap til, eller mistanke om, angrep av skadegjøreren.

Virksomheter som importerer, produserer og/eller omsetter vertplanter for Phytophthora ramorum, har selv et ansvar for å følge regelverket.

Mattilsynet fører tilsyn med at vertplanter for Phytophthora ramorum produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Det er også gjennomført kartleggings- og overvåkingsundersøkelser i privathager, parker, friområder etc.

Ved funn av Phytophthora ramorum kan Mattilsynet pålegge tiltak for å hindre spredning. Det kan for eksempel være destruksjon av planter, omsetningsforbud, reinhold med mer.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Bioforsk - Phytophthora ramorum PDF

Import og eksport

Import av Camellia, Kalmia, Pieris, Rhododendron (unntatt R. simsii) og Viburnum fra Nederland og Tyskland:

For at disse planteslagene skal kunne importeres til Norge fra Nederland og Tyskland, skal de være produsert i en godkjent planteskole og i henhold til et sertifiseringssystem som Mattilsynet har godkjent. Hvilke planteskoler som er godkjent i de to landene, ser du av listene som det lenkes til nedenfor. På sunnhetssertifikatet som følger slike planter ved ankomst til Norge, skal planteskolens navn eller nummer være oppgitt, og i rubrikken for tilleggserklæringer skal det være en referanse om at plantene tilfredsstiller kravene i sertifiseringssystemet.

Import av vertplanter for Phytophthora ramorum fra Nederland og Tyskland

Reeksport av planter produsert i Nederland og Tyskland:

Ved reeksport av Camellia, Kalmia, Pieris, Rhododendron (unntatt R. simsii) og Viburnum via andre land, skal planteskolens navn eller nummer og tilleggserklæringen som nevnt ovenfor være påført det nederlandske/tyske originalsertifikatet.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet har gjennomført kartleggingsundersøkelser de fleste årene etter Phytophthora ramorum ble funnet i Norge. Resultatene av dette arbeidet kan du lese om her:

Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2020 

Kartlegging av Phytophthora ramorum 2016

Kartlegging av Phytophthora ramorum 2010

Kartlegging av Phytophthora ramorum 2008 -2009

Kartlegging av Phytophthora ramorum 2007

Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2006