Virus i jordbær

Publisert 14.05.2018     Sist endret 17.01.2022

10 plantevirus som kan angripe jordbærplanter, er listet som karanteneskadegjørere i forskrift om plantehelse. Alle virusene kan føre til store avlingstap, og effekten kan forsterkes dersom flere virus opptrer sammen.

Alle virusene spres med planter og formeringsmateriale. I tillegg er bladlus og jordboende nematoder viktige vektorer.

Virus som spres med bladlus:

 • Strawberry vein banding virus
 • Strawberry mild yellow edge virus
 • Strawberry crinkle virus
 • Strawberry mottle virus
 • Strawberry latent C virus

Virus som spres med jordboende nematoder:

 • Arabis mosaic nepovirus
 • Strawberry latent ringspot nepovirus
 • Raspberry ringspot nepovirus
 • Tomato black ring nepovirus
 • Tomato ringspot nepovirus

De bladlusoverførte virusene angriper kun jordbær (Fragaria spp.). Den viktigste vektoren for disse virusene, liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii), er ikke kjent å forekomme i Norge. Strawberry vein banding virus ble påvist én gang på 1990-tallet. Strawberry crinkle virus og Strawberry mild yellow edge virus ble påvist for første gang i landet i 2017.

De nematodeoverførte virusene har mange vertplanter i tillegg til jordbær. Det er kun Tomato ringspot nepovirus som har aldri blitt påvist i Norge. Flere av de jordboende nematodene som er vektorer, finnes i Norge (Xiphinema spp. og Longidorus spp.).

Bortsett fra Strawberry latent C virus, er alle virusene og deres vektorer etablert i andre europeiske land

Alle virusene er forbudt å importere til Norge og de er forbudt å spre dersom de oppdages i Norge. Ved eventuelle funn kan Mattilsynet pålegge tiltak for å utrydde eller hindre spredning.

Det er viktig å forebygge introduksjon til landet. Importører må derfor sørge for grundig mottakskontroll av alt innkjøpt materiale og sjekke at innførselskravene i plantehelseregelverket er fulgt.

Det er også viktig at bær- og planteprodusenter undersøker produksjonsfeltene sine jevnlig og iverksetter nødvendige tiltak i tide. Jordbærplanter som er produsert på produksjonssteder med smitte av noen av disse plantevirusene, kan ikke omsettes.

Funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Etter at det ble åpnet opp for import av jordbærplanter i 2015, er det økt risiko for introduksjon av skadegjørere på jordbær som ikke tidligere er kjent å forekomme her i landet.

For å forebygge introduksjon og spredning av planteskadegjørere som kan angripe jordbærplanter, er det viktig at:

 • importøren i forkant av bestillingen av jordbærplanter, forsikrer seg om at leverandøren er en seriøs aktør som forstår hvilke krav som gjelder for eksport til Norge. Kjøp kun «høykvalitets sertifiserte planter» som er produsert i henhold til EPPO’s retningslinjer for slik produksjon – i tråd med kravene i forskrift om plantehelse vedlegg 4A nr. 37, og kjøp kun fra leverandører som faktisk kan dokumentere at plantene er friske. Ha tett dialog med leverandør og vit hva du kjøper!
 • importører av jordbærplanter er nøye med mottakskontrollen av de aktuelle sendingene som ankommer Norge og forvisser seg om at kravene i forskrift om plantehelse er fulgt.
 • jordbærprodusentene anlegger nye felt basert på importert materiale i god avstand fra tidligere etablerte felt, praktiserer kortvarige omløp og undersøker feltene jevnlig gjennom hele vekstsesongen.
 • importører og produsenter melder fra til Mattilsynet ved funn eller mistanke om funn av karanteneskadegjørere

Les mer:
Import av planter m.m.
Veileder om import av planter

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Hovedmålet med dette er å holde oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018