Godkjenning av plantesorter

Publisert 11.02.2019     Sist endret 25.03.2021

Mattilsynet behandler søknader om godkjenning av plantesorter for opptak på norsk offisiell sortsliste. Plantesortsnemnda fungerer som rådgivende organ for Mattilsynet i dette arbeidet.  Formålet med godkjenningen er å bidra til at sorter som markedsføres i Norge er best mulig tilpasset norske forhold.

For at en plantesort skal kunne oppføres på norsk offisiell sortsliste, må den ha bestått nyhetsprøving (DUS-test). Sorter av jordbruksvekster (korn, fôrvekster, poteter) må i tillegg ha gjennomført verdiprøving, slik at den anses å ha en tilfredsstillende dyrkings- og bruksverdi i Norge. Sorten må også ha et godkjent navn og en ansvarlig vedlikeholder. 

Frist for innsending av søknad om godkjenning av plantesort er 1. februar.

Godkjenningen er gyldig inntil utgangen av det 10. kalenderår etter det året godkjenningen ble gitt. Godkjenningen kan fornyes dersom betydningen av å opprettholde dyrkingen tilsier det, og forutsatt at kravene til skillbarhet, ensartethet og stabilitet fortsatt er oppfylt. Søknad om fornyelse skal framlegges seinest to år før godkjenningen utløper.

For godkjenning av bevaringsverdige sorter og tradisjonssorter av grønnsaker gjelder andre bestemmelser(regler).

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Pia Borg, seniorrådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo.

Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av gebyrer og avgifter. For godkjenning av plantesorter skal gebyrene bidra til å dekke utgiftene med nyhetsprøving, verdiprøving og saksbehandling. Gjeldende gebyrer er for tiden (2023):

  • Verdiprøving og godkjenning av plantesorter, per år: 15 700 kr
  • Kopi av nyhetsprøve (DUS-test) som allerede er gjennomført: 3 320 kr
  • Nyhetsprøving gjennomført i utlandet: Gebyr varierer med faktisk kostnad
  • Godkjenning av plantesorter uten verdiprøving (blant annet bevaringsverdige sorter og tradisjonssorter av grønnsaker): 1 700 kr

Forskrift om gebyr i matforvaltningen

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantesorter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer