Godkjenning av nye plantesorter

Publisert 03.07.2013     Sist endret 24.02.2016

Mattilsynet behandler søknader om godkjenning av plantesorter for opptak på norsk offisiell sortsliste. Plantesortsnemnda fungerer som rådgivende organ for Mattilsynet i dette arbeidet.  Formålet med godkjenningen er å bidra til at sorter som markedsføres i Norge er best mulig tilpasset norske forhold.

Som hovedregel er det kun tillatt å omsette såvare av sorter som er oppført på norsk offisiell sortsliste eller EUs felles sortsliste.

For at en plantesort skal kunne oppføres på norsk offisiell sortsliste, må den ha bestått nyhetsprøving (DUS-test). Sorter av jordbruksvekster (korn, fôrvekster, poteter) må i tillegg ha gjennomført verdiprøving, slik at den anses å ha en tilfredsstillende dyrkings- og bruksverdi i Norge. Sorten må også ha et godkjent navn og en ansvarlig vedlikeholder.

Frist for innsending av søknad om godkjenning av plantesort er 1. februar.

Godkjenningen er gyldig inntil utgangen av det 10. kalenderår etter det året godkjenningen ble gitt. Godkjenningen kan fornyes dersom betydningen av å opprettholde dyrkingen tilsier det, og forutsatt at kravene til skillbarhet, ensartethet og stabilitet fortsatt er oppfylt. Søknad om fornyelse skal framlegges seinest to år før godkjenningen utløper.

For bevaringsverdige sorter og tradisjonssorter av grønnsaker gjelder andre bestemmelser (regler).

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Pia Borg, seniorrådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo.

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om godkjenning av plantesort for opptak på norsk offisiell sortslistePDF
Application for listing a Plant Variety on the Norwegian Official List of VarietiesPDF
Fullmakt ved sortslistingPDF

Godkjente produkter og virksomheter

Gebyrer

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av gebyrer og avgifter. For godkjenning av plantesorter skal gebyrene bidra til å dekke utgiftene med nyhetsprøving, verdiprøving og saksbehandling. Gjeldende gebyrer er for tiden (2017):

  • Verdiprøving og godkjenning av plantesorter, per år: 13 910,-
  • Kopi av nyhetsprøve (DUS-test) som allerede er gjennomført: 2 905,-
  • Nyhetsprøving gjennomført i utlandet: Gebyr varierer med faktisk kostnad

Forskrift om gebyr i matforvaltningen

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantesorter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer