Regelverksprosess

Endring av forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter

Publisert 17.01.2022     Sist endret 17.01.2022

Det er behov for å gjennomføre EUs nye bestemmelser om sortsbetegnelser på plantesorter. Samtidig foreslår vi noen forenklinger, blant annet å tilrettelegge for å kunne sertifisere og omsette såvarer i en periode etter at godkjenningen av en sort er utløpt.

For at en sort skal kunne godkjennes for opptak på nasjonal sortsliste, må sortsnavnet være egnet.

Forordning (EU) nr. 637/2009 om egnetheten av sortsbetegnelser på jordbruks- og grønnsaksvekster er tidligere gjennomført i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter. Forordningen har blitt endret mange ganger og er nå erstattet av en ny forordning (EU) nr. 2021/384. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre den nye forordningen om sortsbetegnelser i norsk rett.

Et lands mulighet til å beslutte at såvarer av sorter kan sertifiseres og omsettes i en periode etter at godkjenningsperioden for en sort er utløpt, er tidligere ikke tatt inn i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter. Dette er en mulighet som bør gjøres kjent og som er praktisk å kunne bruke når sorter går ut av offisiell sortsliste.

Forskriften forplikter i dag Mattilsynet å legge fram rapportene om nyhetsprøving av sorter som er søkt godkjent, for Plantesortsnemnda. Det er behov for å øke fleksibiliteten i saksbehandlingen slik at Mattilsynet bare gjør dette når de finner det hensiktsmessig.

Det er også behov for å gjøre enkelte endringer av mer administrativ, språklig og teknisk karakter. Hensikten er å lette forståelsen av regelverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høring til LMD

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til Landbruks- og matdepartementet til klarering før høring.

 

 25.10.2021
 
Klarering fra Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet mottar klarering av høringsdokumentene fra Landbruks- og matdepartementet.

 10.12.2021
 
Høring

Mattilsynet sender utkast til endring av forskrift om prøving og godkjenning på høring.

 

 

Høringsfrist: 17.04.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Nøren, Seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38