Nyhetsprøving (DUS-testing) av plantesorter

Publisert 01.11.2012     Sist endret 11.04.2017

DUS-testen (nyhetsprøving) viser om sorten kan skilles fra andre sorter (Distinctness), er ensartet (Uniformity) og stabil (Stability) i sine egenskaper.

Retningslinjer for nyhetsprøving (DUS-testing) av de ulike plantearter utformes av CPVO (EUs organ for rettsbeskyttelse av plantesorter) og UPOV (den internasjonale unionen for rettsbeskyttelse av nye plantesorter).

Nyhetsprøvingen utføres i utlandet, på oppdrag fra Mattilsynet. Det er ulike frister for innmelding og innsendelse av plantemateriale avhengig av hvilket land nyhetsprøvingen skal gjennomføres i og hvilken art det er snakk om.

Ved nyhetsprøving dyrkes nye sorter side om side med kjente sorter av samme art (målestokksorter). Gjennom hele vekstsesongen gjøres observasjoner av ulike morfologiske (utseendemessige) egenskaper.

Etter vekstsesongen sammenliknes de observerte sortskjennetegnene for de nye sortene med sortskjennetegn hos målestokksortene for å avgjøre om de nye sortene kan skilles fra andre sorter. Ved å sammenlikne observasjoner fra flere sesonger, kan man vurdere de nye sortenes ensartethet og stabilitet.

Sortskjennetegnene som brukes ved sammenlikningen mellom nye linjer og godkjente sorter må:

  • være bestemt av sortenes genotype
  • være tilstrekkelig konsistente og repeterbare under samme miljøforhold
  • vise tilstrekkelig variasjon mellom sorter til å kunne brukes til å skille mellom dem
  • på en presis måte kunne gjenkjennes og beskrives
  • kunne brukes til å vurdere kravet om stabilitet og ensartethet.

For sorter som består nyhetsprøvingen blir det utarbeidet en sortsbeskrivelse som beskriver sortens morfologiske egenskaper.

Community Plant Variety Office (CPVO): Retningslinjer for nyhetsprøving av plantesorter og teknisk spørreskjema

International Union For The Protection Of New Varieties Of Plants (UPOV: Retningslinjer for nyhetsprøving av plantesorter og teknisk spørreskjema 

Frister for innmelding og innsendelse av plantemateriale til DUS-test 

Fant du det du lette etter?