Hvor kan jeg kaste/levere rester av plantevernmidler?

Publisert 29.08.2012     Sist endret 03.06.2019

Mattilsynet forvalter plantevernmiddelregelverket. Regelverket krever at håndtering av plantevernmiddelrester og -emballasje ikke skal sette menneskers helse eller miljøet i fare. Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer. For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte.

Du skal alltid lese rettledning på plantevernmiddeletiketten nøye. Håndtering av rester og emballasje skal være i tråd med anbefalinger på etiketten. Rengjort emballasje bringes til godkjent avfallsmottak. Plastemballasje kildesorteres, og det anbefales å lage hull i emballasjen for å hindre gjenbruk. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til godkjente avfallsmottak.

Miljødirektoratet forvalter avfallsregelverket. På Miljødirektoratets nettsider finner du ytterlig veiledning om håndtering av farlig avfall farlig avfall, liste over godkjente avfallsmottak og skjemaet for avfallsdeklarering. Vi gjør deg oppmerksom på at opplysning om avfallsklassifisering, som kreves ved avfallsdeklarering, finnes på etiketten. Dette understrekker viktigheten av opplysningene på etiketten.

Fant du det du lette etter?