Faktaartikkel

Spredning av plantevernmidler fra luftfartøy

Publisert 08.07.2021     Sist endret 09.07.2021

Det er i utgangspunktet forbudt å spre plantevernmidler fra luftfartøy. Både helikopter, fly og droner regnes som luftfartøy.

Helikopter

Til tross for et generelt forbud mot å spre plantevernmidler fra luftfartøy, er det mulig å søke kommunen om en tillatelse til spredning av plantevernmidler i skog fra helikopter på visse vilkår.  Vilkårene er opplistet i plantevernmiddelforskriften. Tillatelse kan bare gis dersom vilkårene er oppfylt. Ved vurdering av eventuelle tillatelser til bruk av helikopter skal kommunen benytte Instruks til kommune og statsforvalter om delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften.

Her finner du søknadsskjema, tidsfrister og mer informasjon om kravene til søknad for å spre plantevernmidler.

Virksomheter som gis tillatelse til spredning av plantevernmidler fra helikopter har plikt til å gi melding om hvert enkelt felt som skal behandles til den lokale politimyndighet og det lokale mattilsynet senest syv dager før oppdraget planlegges utført. I tillegg gjelder de generelle reglene om bruk av plantevernmidler, herunder blant annet krav til autorisasjonsbevis, integrert plantevern, funksjonstestet spredeutstyr, sprøytejournal m.m. Se også veileder til forskrift om plantevernmidler. Videre er det et krav om at preparater som benyttes skal være godkjent til formålet. Dersom det er ønske om å benytte andre preparater må det sendes søknad til Mattilsynet om dette.

Droner

Det er flere år siden det ble brukt helikopter til å spre plantevernmidler i Norge. Det er imidlertid en økende interesse for bruk av droner til dette formålet. Dersom du ønsker dispensasjon fra forbudet, må du søke om dette. I særskilte tilfeller kan Mattilsynet dispensere fra gjeldende forskrift.

Mattilsynet ga i 2020 en dispensasjon til en virksomhet i forbindelse med et femårig forskningsprosjekt om bruk av droner til spredning av plantevernmidler. Det ble blant annet satt som vilkår at eventuelle spiselige vekster som inngår i forskningen ikke skal omsettes, og det ble satt en øvre grense for areal som kan sprøytes. Det er ikke gitt dispensasjoner til å bruke droner i kommersiell sammenheng til spredning av plantevernmidler.

Per i dag er det ingen preparater som er godkjent ved bruk av drone. En eventuell søknad om dispensasjon må derfor også omfatte preparatet du ønsker å benytte.

På lik linje med spredning av plantevernmidler fra helikopter, må den som har fått dispensasjon for bruk av drone, også søke om tillatelse til spredning for hvert enkelt areal som skal sprøytes. Søknadsskjema ved spredning av plantevernmidler fra luftfartøy skal benyttes, og sendes Mattilsynet ved seksjon planter og innsatsvarer, som videresender søknaden til den eller de aktuelle kommunene sammen med delegert myndighet til å fatte slike vedtak. Det er kommunene som har lokalkunnskap, og som skal fatte vedtak om hvilke arealer som skal kunne sprøytes.

Når alle dispensasjoner og tillatelser er i orden, har virksomheten plikt til å gi melding om hvert enkelt felt som skal behandles til den lokale politimyndighet og det lokale mattilsynet senest syv dager før oppdraget planlegges utført. I tillegg gjelder de generelle reglene om bruk av plantevernmidler, herunder blant annet krav til autorisasjonsbevis, integrert plantevern, funksjonstestet spredeutstyr, sprøytejournal m.m. Se også veileder til forskrift om plantevernmidler.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer


Regelverk og veiledning

Les mer