Regelverksprosess

Miljørisikovurderingen av plantevernmidler skal revideres

Publisert 06.10.2020     Sist endret 16.06.2021

Mattilsynet har fått spørsmål om de såkalte «scenarioene for overflatevann» som brukes i miljørisikovurderingen av plantevernmidler og hvor representative de er for norske landbruksområder.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har gitt Mattilsynet klarsignal for å sette i gang en revisjon av metodene våre. LMD ba også Mattilsynet om å vurdere muligheten for å godkjenne plantevernmidler til bruk i avgrensede områder, i tilfeller der et plantevernmiddel ikke kan godkjennes for hele landet på grunn av risiko for vannforurensing.

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere relevansen av overflatevanns-scenarioene som brukes i miljørisikovurderingen av plantevernmidler. Rapporten fra VKM ble ferdigstillt i juni 2021.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at scenarioene er lite relevante for Norge på grunn av forskjeller i temperaturforhold. De lavere temperaturene i Norge kan gi saktere nedbrytning av plantevernmidler i jorda, noe som igjen kan føre til økt risiko for at plantevernmidlene havner på avveie. Det vil si at scenarioene kanskje ikke beskytter landbruksnært overflatevann i tilstrekkelig grad uten en korrigering av temperatur.

Flere av scenarioene kan likevel benyttes i risikovurderingen, siden nedbør (intensitet, mengde og tidspunkt i forhold til når jordet ble sprøytet med plantevernmidler) er den viktigste miljøfaktoren når man anslår risiko for forurensning i vann, og ikke temperatur.

Fire norske scenarioer ble også vurdert. Disse er ifølge rapporten bedre tilpasset jordbruksområdene i Norge, men bør ikke brukes alene fordi de blant annet ikke er dekkende for områder med mye nedbør.

Mattilsynet vil bruke VKM-rapporten og egne undersøkelser som grunnlag for vårt svar til LMD. Dette arbeidet begynner etter planen i august 2021, og interesserte parter vil få mulighet til å komme med innspill i en høring.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Bestilling fra LMD

Her kan du lese bestillingen som Mattilsynet fikk fra LMD.

 

 28.01.2020
 
Bestilling til VKM

Her kan du lese bestillingen fra Mattilsynet til VKM. Bestillingen er på engelsk, med norsk oversettelse av bakgrunn og mandat.

 

 09.06.2020
 
Mottatt rapport fra VKM

Rapporten fra VKM ble ferdigstilt i juni 2021. Se "Last ned saksdokumentasjon"
Rapporten er også publisert på nettsidene til VKM.

 

Juni 2021 
Utarbeiding av foreløpig svar til LMD og høring

Mattilsynet vil skrive en rapport til LMD på bakgrunn av rapporten fra VKM og egne undersøkelser. Dette arbeidet begynner etter planen i august 2021, og rapporten vil sendes på høring.

Andre halvår 2021 
 
Vurdering av høringssvar

Mattilsynet sammenstiller og vurderer høringssvar

Andre halvår 2021 
 
Mattilsynet publiserer endelig svar til LMD

Rapporten publiseres på nettsidene til Mattilsynet.

Andre halvår 2021 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mari Haugene, rådgiver, Avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo. Tlf. 22 77 87 32