Faktaartikkel

Dispensasjon, forskning og utvikling

Publisert 05.11.2019     Sist endret 17.09.2020

Plantevernmidler som er under utvikling kan utprøves gjennom forsøk. For å gjennomføre forsøk i Norge med plantevernmidler som ikke enda er godkjente, eller med godkjente plantevernmidler i kulturer plantevernmiddelet ikke er godkjent i, må du søke om å få innvilget dispensasjon.

Dispensasjon for forskning og utvikling følger av Plantevernmiddelforordningens artikkel 54.

Skal avlinga omsettes?

Dersom avlinga skal omsettes, må restinnhold av plantevernmiddelet i mat og fôr dokumenteres. Se nærmere beskrivelser av dokumentasjonskrav i søknadsskjemaet.

Unntak er for aktivt stoff som er oppført på vedlegg IV til forordning om grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr (forordning (EF) nr. 396/2005). For aktive stoffer oppført på vedlegg IV er det ikke behov for å fastsette grenseverdier (MRL) og det er derfor ikke nødvendig å vurdere plantevernmiddelrester som følge av bruken. Du finner informasjon om aktivstoffet er oppført på vedlegg IV (Annex IV) ved å søke opp det aktive stoffet i EUs pesticiddatabase.

Vær oppmerksom på at saksbehandlinga vil ta lengre tid dersom avlinga skal omsettes.

Krav til søknad og søknadsskjema

Bruk følgende søknadsskjema:

Du finner krav til søknaden i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til postmottak@mattilsynet.no

Saksbehandlingstid

Vi forsøker å behandle søknaden deres innen tre uker.

Vær oppmerksom på at saksbehandlinga kan ta lengre tid dersom avlinga skal omsettes.

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om dispensasjon, forskning og utvikling. Du finner gebyrsatser for godkjenning av dispensasjoner i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?