Faktaartikkel

Dispensasjon, nødssituasjon på plantevernområdet

Publisert 28.10.2019     Sist endret 26.02.2021

Dersom du har fått angrep av en planteskadegjører som ikke kan bekjempes på en annen rimelig måte, kan Mattilsynet i særskilte tilfeller gi dispensasjon for at du kan bruke et plantevernmiddel som ikke er godkjent, eller et godkjent plantevernmiddel i en kultur plantevernmiddelet ikke er godkjent for.

Dispensasjon for nødsituasjon på plantevernmiddelområdet følger av forskrift om plantevernmidler § 31 og plantevernmiddelforordningens artikkel 53.

Mattilsynet kan ikke på eget initiativ vurdere om det er behov for å gi dispensasjon, men vi vurderer dette på bakgrunn av søknader vi mottar.

Dispensasjoner er en unntaksbestemmelse som gjelder i særskilte tilfeller. Du som søker må vurdere om du kan bruke andre behandlingsmetoder eller søke om utvidelse for bruksområde av mindre betydning (minor use) eller gjensidig anerkjennelse.

Du finner også mer informasjon om hvordan søke om dispensasjoner for nødssituasjoner i EUs veileder.

Hvem kan søke om dispensasjon?

Det er i utgangspunktet ingen begrensning for hvem som kan søke om dispensasjon. Ofte er det brukere av plantevernmidler, importører og produsenter som søker om dispensasjon.

Organisasjoner og foreninger kan også søke om dispensasjon på eget initiativ eller ved ønske fra sine medlemmer.

Hva kan det søkes dispensasjon for?

Det kan søkes om dispensasjon for all bruk av plantevernmidler. De fleste dispensasjonssøknader gjelder dispensasjon for bruk av plantevernmidler som allerede er godkjent i Norge.

To eksempler:

  • Et plantevernmiddel er godkjent i Norge for bruk én gang per sesong, og det søkes dispensasjon for å bruke plantevernmiddelet en ekstra gang i sesongen.
  • Dispensasjon for bruk av et godkjent plantevernmiddel i en annen kultur enn det godkjenningen gjelder for.

Det er også mulig å søke om dispensasjon for bruk av plantevernmidler som ikke er godkjent i Norge. I slike tilfeller vil vurderingen være strengere enn i de tilfellene hvor plantevernmiddelet allerede er godkjent i Norge.

Hvem gjelder dispensasjonen for?

En eventuell dispensasjon begrenses til de geografiske områdene som viser et behov for dispensasjonen. Dette vil gjelde alle brukere i de aktuelle områdene uavhengig av hvem som sendte søknaden.

Hva må søknaden inneholde?

En søknad om dispensasjon skal være skriftlig og må inneholde følgende:

Søknadsskjemaet må inneholde en beskrivelse av forholdene som har ført til at det nå søkes om dispensasjon. Skadegjørere, unormalt dårlig vær og lignende er typiske omstendigheter som kan føre til at det er nødvendig å søke om dispensasjon.

Du må også kunne vise til et fremtidig tap dersom en dispensasjon ikke blir innvilget og begrunne dette i din søknad. Begrunnelsen bør inneholde en vurdering av hvor stor sannsynlighet det er for at et slikt tap vil inntreffe og et anslag over hvor stort et eventuelt tap vil være. Dette vil være en skjønnsmessig vurdering som beror på dine egne erfaringer og kunnskap.

I søknaden må du også vise at det har blitt vurdert andre alternativer enn dispensasjon og/eller at du har prøvd andre alternativer.

Dersom en organisasjon eller forening søker på vegne av andre, må det legges ved den opprinnelige forespørselen fra de organisasjonen søker på vegne av.

Søknad sendes til postmottak@mattilsynet.no. Du kan også søke gjennom EUs PPPAMS-database (men dette er ikke et krav).

Hvordan vurderer vi søknaden?

Hovedregelen er at situasjonen skal løses ved andre alternativer enn ved dispensasjon. Mattilsynet kan dermed kun unntaksvis gi dispensasjoner.

Det må være særlige omstendigheter og bruken skal være begrenset og kontrollert. Det er en skjønnsmessig vurdering hvorvidt det er særlige omstendigheter. Kriteriene som er satt til hva en søknad skal inneholde er kriterier som Mattilsynet og de øvrige landene i Norden og Baltikum mener er relevante for hvorvidt det skal gis en dispensasjon.

For hvor lenge kan det gis dispensasjon?

En søknad om dispensasjon kan innvilges i høyst 120 dager.

Hva skjer ved gjentatte søknader om dispensasjon?

Mattilsynet innvilger kun i særskilte tilfeller dispensasjon for bruk av plantevernmidler. Dersom du søker gjentatte ganger om samme dispensasjon er det nødvendigvis ikke lenger et særskilt tilfelle. Hvis vi allerede har innvilget dispensasjon for samme bruk tidligere år, stiller vi større krav til søknaden og vurderingen vår vil være strengere ved en ny søknad. Som følge av dette kan du oppleve at den samme søknaden som du fikk innvilget året før blir avslått i påfølgende sesong.

Du som søker om dispensasjon må vurdere om du kan bruke andre behandlingsmetoder eller søke om utvidelse for bruksområde av mindre betydning (minor use) eller gjensidig anerkjennelse.

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om dispensasjon. Du finner gebyrsatser for dispensasjoner i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelse fra Mattilsynet.

Les mer:

EUs veileder om dispensasjon for nødsituasjoner

Fant du det du lette etter?