Faktaartikkel

Gjensidig anerkjennelse av godkjenning

Publisert 14.11.2019     Sist endret 26.02.2021

Gjensidig anerkjennelse av en godkjenning lar deg søke om godkjenning av et produkt basert på en eksisterende godkjenning for det samme produktet i et annet land i EU. Gjensidig anerkjennelse følger av plantevernmiddelforordningens artikkel 40.

Hva kreves for en søknad om gjensidig anerkjennelse?

Når du søker om gjensidig anerkjennelse må du kunne demonstrere at risikovurderinga (både på helse, miljø, effektivitet og fytotoksisitet) fra referanselandet også er relevant for norske forhold og nasjonale krav.

For nærmere beskrivelser av prosedyrer og krav, se følgende veiledere som du finner i oversikten over veiledere:

  • Siste utgave av Nordre sone veiledningsdokument (Guidance document on work-sharing in the Northern Zone) (veileder A1)
  • Guidance on the application of mutual recognition in Norway under Regulation (EC) No. 1007/2009 (veileder A3)
  • Siste utgave av EU-veilederen SANCO/13169/2010 (Guidance document on zonal evaluation and mutual recognition under Regulation (EC) No 1107/2009) (veileder A6)
  • Siste utgave av Northern Zone guidance document – Higher tier risk assessment for birds and mammals med tilhørende regneark (veileder A1 og A1.2)
  • Siste utgave av Northern Zone guidance paper efficacy version (veileder A2.1)

Hvem kan søke?

Innehaveren av en godkjenning av et plantevernmiddel i et annet land kan søke om gjensidig anerkjennelse av den gitte godkjenninga i Norge.

Landbruksorganisasjoner og offisielle eller vitenskapelige organer innen landbruksvirksomhet kan også søke, på nærmere bestemte vilkår.

Hvordan søke?

Si gjerne fra på forhånd om du planlegger å søke.

Bruk følgende skjema når du søker:

Send søknaden til postmottak@mattilsynet.no.

Dokumentasjonen sendes med bud eller post til
Mattilsynet, avd. nasjonale godkjenninger
Glynitveien 30

1400 Ski

Norge

Du kan også søke om gjensidig anerkjennelse gjennom EUs PPPAMS-database, dersom plantevernmiddelet ble søkt gjennom PPPAMS i referanselandet. Les mer om PPPAMS her.

Saksgang og behandlingstid

Saksbehandlingstid for søknader om gjensidig anerkjennelse er 120 dager fra når søknaden og dokumentasjonen er komplett.

 SaksgangInnen
1.Søknad kan pre-notifiseres 
2.Søknad mottas 
3.Completeness check
Mattilsynet sender tilbakemelding til søker etter CC
21 d
4.Mattilsynet bestiller agronomisk vurdering 
5.Faggruppe miljø vurderer innsendt dokumentasjon
Ved behov kan det etterspørres dokumentasjon eller andre innspill fra søker 1 gang
 
6.Ved avslag fra miljø:
Vedtak ferdigstilles og sendes

Ved godkjenning fra miljø:

Alle andre faggrupper gjør sin vurdering
70 d
7.Faggruppene toks, rester og kjemi vurderer innsendt dokumentasjon
Ved behov kan det etterspørres dokumentasjon eller andre innspill fra søker 1 gang
 
8.Vedtak ferdigstilles og sendes120 d
9.Etikett godkjennes og tildeles registreringsnummer 
10.Etikett med reg.nr legges på Mattilsynets nettsider 

Etter at du har fått vedtak fra Mattilsynet

Som godkjenningsinnehaver eller importør har du flere krav også etter at søknadsprosessen er ferdig.

Les mer om krav til godkjenningsinnehaver og importør etter vedtaket. 

Dersom du ønsker å klage på Mattilsynets vedtak, kan du gjøre det innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen kan sendes til Mattilsynet, region Stor-Oslo på e-post: postmottak@mattilsynet.no

Gebyr

Mattilsynet tar gebyr for å behandle din søknad om gjensidig godkjenning av et plantevernmiddel. Du finner gebyrsatser for gjensidig godkjenning av preparater i vedlegg 1, kapittel III, del B i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?